نماينده مردم تفت و ميبد در مجلس شوراي اسلامي گفت: قانون هدفمندسازي يارانه ها يك تكليف ملي ، اسلامي ، اقتصادي اجتماعي وضروري است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا ،حجت الاسلام ' یحیی زاده' در آخرین جلسه شورای اداری شهرستان میبد ضمن بیان اهمیت قانون هدفمند كردن یارانه ها در كشور افزود: دشمن به هرشكلی می خواهد ملت ایران دراین مسیرنتواند به سرمقصد اصلی برسد و باید با بازنگری برخی ازبخش های این قانون درتامین سوخت صنایع و قیمت گازمصرفی كشاورزی ، دامپروری تلاش شود.

وی با اشاره به نیازهای شهرستان میبد ، همگرایی درمدیریت شهرستان ، اعتماد متقابل به مردم ، بهره گیری ازنخبگان واندیشه های مختلف درحل مشكلات شهرستان ، تلاش درجهت ارتقاء امنیت اجتماعی ، اقدامات اساسی درحل مشكلات صنعت میبد ازجمله فولاد، شركت قند ومیسان میبد ، حفظ محیط زیست برمبنای مصوبه سفرسوم وآغازمطالعات دشت یزد اردكان ، پی گیری پروژه های سفرازجمله 22 پروژه پیشنهادی برای شهرستان های تفت ومیبد ، پی گیری منطقه ویژه و پتروشیمی میبد را ازنیازهای شهرستان میبد برشمرد وتصریح كرد: با نگاه واقع بینانه به امكانات دولت ، استان وشهرستان وبودجه ها باید برنامه ریزی والویت گذاری كرد.

یحیی زاده همچنین با اشاره به ظرفیت های مراكزآموزش عالی میبد گفت: باید دراین راستا هم به سمت كیفی سازی و تحصیلات تكمیلی ومقاطع دكتری درمراكزعالی میبد حركت كنیم

مدیركل جهاد كشاورزی استان هم دراین جلسه به سیمای كشاورزی استان واهداف آن پرداخت وافزود : جهاد كشاورزی استان حركت های خود را درراستای توسعه تولید با شتاب دنبال می كند .

'ابرقویی' حفظ اراضی سطح زیركشت موجود، افزایش تولید درواحد سطح ازنظربه زراعی وبه نژادی ، افزایش راندمان مصرف آب ، توسعه صنعت دامپروری به طورعام و توسعه صنایع تبدیلی وتكمیلی را پنج محورحركت این سازمان ذكركرد.

وی درادامه ازبرنامه دولت ومجلس درتشكیل ستاد توسعه بخش كشاورزی قدردانی كرد وآن را گام بزرگی درتوسعه كشاورزی دانست

مدیركل جهاد كشاورزی استان دوگانگی مدیریت درمباحث كشاورزی دركشوررا یكی ازمشكلات دراین راستا بیان كرد وافزود: تولید محصولات كشاورزی دردست یك وزارتخانه وتنظیم بازارمحصولات كشاورزی ، صادرات و واردات نهادهای دامی دردست یك وزارتخانه دیگرخود مشكلات زیادی را به بارمی آورد كه باید نمایندگان مجلس این موضوع را پی گیری كنند.

فرماندارمیبد هم دراین جلسه با تحلیل شرایط منطقه ، عزت وسربلندی ملت ایران را به بركت نظام ، امام ، رهبری ، خون پاك شهدا وهمت ملت ایران دانست وافزود: باید باوركنیم كه درپیچ تاریخ قرارداریم ودشمن همه توان خود را برای نابودی ما بكارگرفته است

'رجایی' افزود: با روند رشد وتعالی نظام اسلامی ، نابودی اسرائیل وفروپاشی امریكا قطعی است

محمدرضا رجایی درادامه با برشمردن 35 محور ازالویت های شهرستان براجرای آن توسط مسئولین تاكید كرد.

رعایت بیت المال دراجرای پروژه ها ، جذب كمی وكیفی اعتبارات ملی واستانی ، پی گیری پرورژه های عمرانی ، پی گیری مصوبات سفردولت ، توجه جدی به تغییرسیستم آبیاری سنتی به تحت فشار، صیانت ازفرهنگ عفاف وحجاب ، تحكیم وتعالی بنیان خانواده ، ارتقاء نقاط اجتماعی ورضایت عمومی ، اجرای پروژه پیشگیرانه درخصوص حوادث غیرمترقبه ، ادامه ساماندهی اتباع بیگانه ، پی گیری جهت تكمیل مجتمع گردشگری بین راهی میبد ، تكمیل تقاطع كمربندی غربی وشرقی ، پیگیری حل مشكلات بخش صنعت فولاد وسایر، تلاش درجهت جذب سرمایه گذاری دربخش صنایع مجهزومدرن وتوسعه وتقویت تشكل های كارگری وكارفرمایی باهدف حفظ حقوق ومنابع مشروع وقانون كارگران ازجمله این الویت ها بود .ك/2

7544/1968

سرخط اخبار استان‌ها