تهران - شركت ملي گاز ايران در سال جهاد اقتصادي تعداد يك صد و هشت هزار و 611 واحد مسكوني مهر را به شبكه گازرساني كشور متصل كرد و آغاز عمليات اجرايي گازرساني به 12 هزار و 310 واحد مسكوني مهر ديگر را در دست اقدام دارد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، در سال گذشته نیز تعداد یك صد و پنجاه هزار واحد مسكونی مهر در قالب 230 شهر و شهرك از نعمت گازطبیعی بهره مند شدند.

بدنبال تلاش كاركنان شركت ملی گاز ایران و توان متخصصان صنعت گاز كشور، درحال حاضر سهم گاز طبیعی درسبد مصرف انرژی كشور به بیش از 63 درصد رسیده است.

هم اكنون جمعیتی بالغ بر 65 میلیون نفر در قالب 920شهر و دوازده هزارو 500روستا از طریق احداث و ایجاد 208 هزار و 847 كیلومتر شبكه گاز شهری از نعمت گاز طبیعی بهره مندند.

تعداد خانوارهای تحت پوشش شبكه گازرسانی كشور در مجموع در سال 1390 به 18میلیون و 202 هزار و 505 واحد بالغ شد، درحالیكه این رقم در سال 1384 ، 10 میلیون و 542 هزار و 456 واحد بوده است.

براساس اهداف برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور برنامه ریزی و آغازعملیات اجرایی به منظور گازرسانی به 800 هزار واحد مسكونی در كل كشور در دستور كار قراردارد.

اقتصام**1561**1319

سرخط اخبار سیاست