۲۷ اسفند ۱۳۹۰،‏ ۲۳:۵۲
کد خبر: 80044489
T T
۰ نفر

س‍‍ار‌ي‌ - م‍دي‍رب‍ورس‌ م‍ن‍طق‍ه‌‌ا‌ي‌ م‍‍ازن‍در‌ان‌ ‌ا‌ع‍لام‌ ك‍رد : در م‍ج‍م‍و‌ع‌ م‍‍ع‍‍ام‍لات‌ روز شنبه ت‍‍الار‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌بورس استان ‌، ت‍‍ع‍د‌اد يك ميليون و 429 هزار و 830 س‍‍ه‍م‌ ب‍ه‌ ‌ارزش‌ ب‍ي‍ش‌ از 12 ميليارد و 296 م‍ي‍ل‍ي‍ون‌ ري‍‍ال‌ دادو ستد شد.

' ‌ع‍ل‍‍ی‌ ج‍‍ع‍ف‍ر‌ی ' در گ‍ز‌ارش‍‍ی‌ ب‍ه‌ ‌ای‍رن‍‍ا گ‍ف‍ت : در م‍‍ع‍‍ام‍لات‌ ‌ان‍ج‍‍ام‌ ش‍ده‌ در ‌ای‍ن‌ روز تعداد 560 ه‍ز‌ار و 88 س‍‍ه‍م‌ ب‍ه‌ ‌ارزش‌ 9 میلیارد و 295 م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ ری‍‍ال‌ خری‍د‌ار‌ی‌ و 869 هزار و 742 س‍‍ه‍م‌ ب‍ه‌ ‌ارزش‌ سه میلیارد و یك م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ ری‍‍ال‌ ب‍ه‌ ف‍روش‌ رس‍ی‍د.

‌از م‍ج‍م‍و‌ع‌ م‍‍ع‍‍ام‍لات‌ ‌ان‍ج‍‍ام‌ در ‌ای‍ن‌ روز 75 درص‍د م‍رب‍وط به‌ خ‍ری‍د و 25 درص‍د م‍ربوط ب‍ه‌ ف‍روش‌ س‍‍ه‍‍ام‌ ب‍ود.

ت‍‍الار ب‍ورس‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ‌ا‌ی‌ م‍‍ازن‍در‌ان‌ در روز ج‍‍ار‌ی‌ ‌ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ش‍‍ا‌ه‍د ت‍وج‍ه‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر س‍رم‍‍ای‍ه‌ گ‍ذ‌ار‌ان‌ ب‍ه‌ س‍‍ه‍‍ام‌ ش‍رك‍ته‍‍ا‌ی پتروشیمی پردیس ، سرمایه گذاری غدیر ، كارت اعتباری ایران كیش و گسترش نفت وگاز پارسیان بود .

ش‍‍اخ‍ص‌ ق‍ی‍م‍ت در این روز با 116 و‌اح‍د افزایش نسبت به روز گذشته به 25 ه‍ز‌ار و 608 و‌اح‍د رس‍ی‍د .

‌ات‍ح‍‍ادی‍ه‌ ص‍ن‍ف‌ طلا و ج‍و‌ا‌ه‍ر ، ن‍ق‍ره‌ ، س‍ك‍ه‌ و ص‍ر‌اف‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ س‍‍ار‌ی‌ ن‍ی‍ز ‌ا‌ع‍لام‌ ك‍رد : ‌ام‍روز در م‍‍ع‍‍ام‍لات‌ خ‍ری‍د و ف‍روش‌ ‌ان‍و‌ا‌ع‌ س‍ك‍ه‌ ‌ه‍‍ا ، س‍ك‍ه‌ طرح‌ ق‍دی‍م‌ ت‍م‍‍ام‌ ب‍‍ه‍‍ار‌ آز‌اد‌ی‌ ب‍ه‌ م‍ب‍ل‍‍غ‌ هشت میلیون و 100 هزار ری‍‍ال‌ و س‍ك‍ه‌ ج‍دی‍د ت‍م‍‍ام‌ ب‍‍ه‍‍ار ‌آز‌اد‌ی‌ ب‍ه‌ ق‍ی‍م‍ت‌ هشت میلیون ریال ب‍ه‌ ف‍روش‌ رف‍ت‌ .

‌ه‍ر ق‍ط‍ع‍ه‌ ن‍ی‍م‌ س‍ك‍ه‌ ب‍ه‍‍ار ‌آز‌اد‌ی‌ در ب‍‍از‌ار طلا‌ی‌ س‍‍ار‌ی‌ ب‍ه‌ ق‍ی‍م‍ت‌ سه م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ و 980 هزار ری‍‍ال‌ و رب‍‍ع‌ س‍ك‍ه‌ ب‍ه‌ ب‍‍ه‍‍ا‌ی‌ دو میلیون و 80 ه‍ز‌ار ری‍‍ال‌ ب‍ه‌ خ‍ری‍د‌ار‌ان‌ ‌ع‍رض‍ه‌ ش‍د.

در ب‍‍از‌ار طلا ف‍روش‍‍ان‌ س‍‍ار‌ی‌ ‌ه‍ر مثق‍‍ال‌ طلا‌ی‌ 17 ‌ع‍ی‍‍ار خ‍‍ام‌ (‌آب‌ ش‍ده‌ ) ب‍ه‌ ق‍ی‍م‍ت‌ سه میلیون و 440 هزار ری‍ال و هر گرم طلا 17 عیار آب شده به قیمت 746 هزار و 400 ریال به فروش رسید.

‌‌ه‍ر م‍ث‍ق‍‍ال‌ طلا‌ی‌ 18 ‌ع‍ی‍‍ار ‌آب‌ ش‍ده‌ نیز ب‍ه‌ ق‍ی‍م‍ت‌ سه میلیون و 659 ه‍ز‌ار و 300 ری‍‍ال‌ و هر گرم طلای 18عیار آب شده 794 هزار و 100 ریال به فروش رسید .ك/3

503

سرخط اخبار استان‌ها