شهرري - رييس پليس راهور منطقه 20 با بيان اينكه دو هزار نفر از دانش آموزان اين منطقه در قالب هميار پليس در ايام نوروز فعاليت خواهند كرد گفت: همياران پليس نقش موثري در نهادينه كردن نظم و انضباط رانندگي در سطح خانواده و جامعه دارند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 20، سرگرد 'علی پرواز' افزود: با همكاری معاونت حمل ونقل و ترافیك شهرداری و پلیس راهور منطقه 20 با توجه به اجرای طرح استقبال از بهار سال، این تعداد دانش آموزان پس از گذراندن دوره آموزشی مربوطه، كارت همیار پلیس دریافت كردند.

سرگرد پرواز با اشاره به اینكه آموزش های مورد اشاره از ابتدای اسفند آغاز شد خاطرنشان كرد: فعالیت همیاران پلیس نقش موثری در نهادینه كردن نظم و انضباط رانندگی در سطح خانواده و جامعه دارد.

وی با اشاره به اینكه تمهیدات مناسب ترافیكی برای روان سازی ترافیك برای روزهای پایانی سال با تعامل معاونت حمل و نقل و ترافیك شهرداری منطقه یادآور شد: به منظور فرهنگ سازی مفاهیم ترافیكی، پیام های آموزشی در قالب بروشور، تبلیغات محیطی، پخش فیلم های آموزشی از تلوزیون های شهری در سطح منطقه انجام شد.

687/688/

سرخط اخبار جامعه