اسلام آباد - نماينده پارلمان ملي و وزير پيشين بازرگاني پاكستان با اشارہ به اينكه مذاكره تنھا راہ براي حل مسائل ھسته اي ايران است، تاكيد كرد: تحريم ھا عليه جمھوري اسلامي نتيجه معكوس داشته است.

'شاھد خاقان عباسی' روز شنبه در گفت وگو با ایرنا، رویكرد دولت ھای غربی در قبال برنامه صلح آمیز ھسته ای جمھوری اسلامی ایران را ناشایست و اشتباہ خواند.

وی با تاكید بر اینكه ایران به عنوان یك كشور مستقل , بدنبال توسعه فناوری صلح آمیز ھسته ای است، افزود: ھیچ كشوری در این زمینه حق دخالت در امور داخلی دیگر كشورھا را ندارد و ایران می تواند آزادانه زیر نظر قوانین آژانس بین الملی انرژی اتمی فعالیت نماید.

شاھد عباسی ادامه داد: ایالات متحدہ آمریكا باید به وارد آوردن فشار به جمھوری اسلامی ایران در زمینه برنامه ھای ھسته ای این كشور پایان دھد.

وی تاكید كرد: ایران مختار است تا موضوع دخالت و تھدیدھای آمریكا دربارہ برنامه ھای صلح آمیز ھسته ای خود را در سازمان ملل متحد و سازمانهای حقوقی و بین المللی مطرح كند ،زیرا این موضوع به حاكمیت ایران مرتبط می شود.

عضو ارشد حزب مسلم لیگ پاكستان شاخه نواز گفت: جمھوری اسلامی ایران پیمان منع گسترش سلاح ھای اتمی (NPT) را امضا كردہ و پایبندی كامل به قوانین بین الملل در زمینه ھسته ای را نشان دادہ است، بنابراین غرب نباید به ماھیت صلح آمیز بودن برنامه ھای ھسته ای جمھوری اسلامی تردید داشته باشد.

وی تاكید كرد: توسعه فناوری صلح آمیز ھسته ای حق مسلم دولت و ملت جمھوری اسلامی ایران است.

وزیر پیشین بازرگانی دولت پاكستان با اشارہ به اینكه تحریم ھای كشورهای غربی، علیه ایران , این كشور را خودكفا كرده است افزود: ممنوعیت و تحریم ھا علیه جمھوری اسلامی بی اساس بوده و ثابت شدہ این كشور در تمامی زمینه ھا به دنبال كسب خود كفایی در نیازهای خود است.

وی با بیان اینكه ایرانیان ثابت كردند تحریم ھا ھیچ گاہ باعث متوقف شدن پیشرفت و توسعه كشور آنها نمی شود، ادامه داد: گفت وگو و مذاكره تنھا گزینه برای حل و فصل مسائل بین ایران و غرب است.

شاھد خاقان عباسی در این مصاحبه به دولت ھای غربی نسبت به اعمال و تشدید تحریمها علیه ایران ھشدار داد و گفت: تھدیدھا در این زمینه نه تنھا باعث رفع مسائل نمی شود، بلكه مشكلات بیشتری در این مسیر ایجاد خواھد كرد.

آساق **1095**5981

سرخط اخبار جهان