تهران- يكي ديگر از متهمان پرونده فساد بزرگ مالي درباره دريافت رشوه به مبلغ يك ميليارد و 70 ميليون ريال (107 ميليون تومان) از 'م.الف. خ' متهم اصلي اين پرونده گفت: مبلغ يكصد ميليون تومان از رقم ياد شده را به عنوان قرض الحسنه دريافت كردم و چك آن را نيز ارائه كردم.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، 'س.م' در دفاع از خود در سومین جلسه محاكمه متهمان پرونده بزرگ فساد مالی كه در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ناصر سراج در حال برگزاری است، افزود: در دریافت این مبلغ از آقای 'م.الف.خ' اشتباه كردم و می توانستم این مبلغ را از بستگان و از نزدیكان خود دریافت كنم.

وی همچنین درباره دریافت مبلغ هفت میلیون تومان باقیمانده نیز گفت: در سال نخست كه به من عیدی پیشنهاد شد، قبول نكردم اما در سال دوم با نیت ساخت مسجد این مبلغ را پذیرفتم.

این متهم ادامه داد: از آنجا كه عضو هیات امنای مسجد امام صادق كیش هستم و ساخت مسجد به مبالغی نیاز داشت، این رقم را قبول كردم اما در ادامه راه ساخت مسجد با مشكل برخورد كردیم كه در مرحله رفع نقص بودیم كه كار به اینجا رسید.

این متهم پرونده فساد بزرگ مالی اظهار داشت: برای دریافت این مبالغ از خداوند استغفار می كنم.

در این هنگام قاضی دادگاه گفت: شما كه این مبلغ را با نیت ساخت مسجد گرفته بودید،‌چرا از خداوند طلب استغفار دارید؟

متهم 'س.م' گفت: هدف وسیله را توجیه نمی كند و نباید با این هدف پول را می گرفتم و در این زمینه از دادگاه تقاضای رافت اسلامی دارم.

ادامه دارد...

اجتمام**9134 **9140

سرخط اخبار جامعه