وزیراقتصاد اسپانیا برلزوم افزایش سن بازنشستگی تاکید کرد ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/07/10 سیاسی.اقتصاد.اسپانیا.سالگادو مادرید- النا سالگادو معاون نخست وزیر و وزیراقتصاد ومالیات اسپانیا در پی برپایی اعتصاب سراسری روز چهارشنبه گذشته این کشور دراعتراض به افزایش سن بازنشستگی،تصریح کردکه دولت دراین زمینه ازتصمیم خود عقب نشینی نخواهد کرد.
النا سالگادو روز جمعه تاکیدکرد:با وجودبرگزاری اعتصاب سراسری،دولت از تصمیم خود مبنی برافزایش سن بازنشستگی از65 سال به 67 سال پشیمان نیست و براجرای این امر مصمم است.
دولت سوسیالیست خوسه لوییس رودریگز زاپاته رو به منظور مقابله با بحران مالی شدید وفزاینده این کشورو جبران 15 میلیارد یورو ازکسری بودجه خود از ابتدای ماه ژوئن سال جاری میلادی حقوق کارکنان بخش های عمومی این کشور را به طور متوسط پنج درصد کاهش داد و براساس لایحه اصلاحیه قانون کاراین کشور ،افزایش حقوق بازنشستگان درسال آینده را نیز لغو کرده وسن بازنشستگی را از 65 سال به 67 سال افزایش داده است.
براساس این لایحه همچنین میزان پاداش سنوات خدمت کارکنان بازخریدی، اخراجی و بازنشستگان نیز از 45 روز به ازای هر سال به 20 روز کاهش یافته که این امر سبب نارضایتی عمومی به ویژه کارگران شده است و به همین خاطر روز چهارشنبه گذشته اعتصاب و تظاهرات سراسری که به دعوت اتحادیه عمومی کارگران و تشکیلات سندیکایی کارگری صورت گرفته بود، اسپانیا را به حالت فلج درآورد و همه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این کشور را مختل کرد.
سالگا دو تاکیدکردباز نشستگی امروزمشکلی ندارد،اما30 سال دیگر مشکلی اساسی خواهد بود و اگر برای آن فکری نشود، وضعیت وخیم خواهد بود.
اروپام **350**ه.ص /** 1856 شماره 007 ساعت 01:59 تمام

سرخط اخبار جهان