کارشناسان تعلیم وتربیت ساوه: اکنون باید برای آموزش مناسب قدم برداشت # ساوه، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/06/84 داخلی.اجتماعی.آموزش وپرورش کارشناسان و صاحبنظران تعلیم وتربیت آموزش و پرورش ساوه معتقدند: اکنون زمان آن رسیده که برای تدوین یک برنامه آموزشی مناسب وبرنامه ریزی درست قدم برداشته شود. آنان براین باورند که مدیران آموزشگاههـاو والدین باید نسبت به تعلیم و تربیت متناسب ویژگیهای سنی و روحی دانش آموزان حساسیت لازم را داشته باشند.
"معصومه شکروی "استاد دانشگاه حوزه علمیه الزهرا ساوه دربررسی این موضوع می گوید: گزینش معیارهای برتر درتدوین اصول ارزشیابی آموزش وپرورش وتغییر و تحولات شایسته و مطلوب در روابط اجتماعی افـراد با دانش آموزان از اصولی است که باید به آن توجه کرد. وی افزود: تغییر شیوه سختگیرانه ارایه درس توسط معلم به دانش آموز و از بین بردن مشکلات روحی فکری و اقتصادی توسط والدین امری ضروری است. مدیر یک آموزشگاه در مقطع دبیرستان می گوید: مشکلات در اداره مدرسه آنقدر زیاد است که کمترمی توانیم به روحیات وعواطف دانش آموزان توجه نشان دهیم. "فاطمه امیرحسینی"افزود: نیاز نوجوانان به تحرک ونشاط وارتباطات اجتماعی ،فرهنگی نکته بسیار مهمی است که عموما در مدارس به آن توجه نمی شود. وی ادامه داد: به عنوان نمونه ازآنجاکه گردش های علمی، تفریحی در باروری رشد فکری ، رفتاری و رفع خستگی تحصیلی نوجوان بسیار موثر اسـت ولی در طول دوران تحصیلی کمتر در برنامه های آموزشی دانش آموزان قرار می گیرد. وی بیان کرد: مدیران مدارس در حال حاضر قبـل از هر چیز در جستجوی تامین معلمان کلاسهای خود هستند تا از نظرآموزشی آنها را تامین کنند. یک پژوهشگر دیگر می گوید: همان گـونه که کتاب و کتابخوانی بـرای مسـوولان نظـام آموزشی اهمیت دارد بایـد گـردشهای علـمی و تفریحی و در واقع مطالعه طبیعت و جامعه از نزدیک و بصورت عینی مورد توجه قرار گیرد. "الهه سرخوش "ادامه داد: باید درنظام آموزشی تکیه بر محفوظات بصورت جدی تجزیه و تحلیل شود تا در سال تحصیلی آینده موفقتر از سال گذشته با روشهای بالنده، نوجوانانی با نشاط و با انگیزه تربیت و راهی دانشگاهها کرد. دبیر اجتماعی مقطع راهنمایی در این زمینه می گوید: مساله مشارکت والدین تنها منحصر به کمک مادی شده است. "مینو خرد لو"افزود: درحالی که دربرخی مدارس مدیران هنوز حساسیت فرهنگی خود را دارند باید قبل از آنکه در مرحله عـمل قرار بگـیرند به فکر راه حل مناسب در جهت باروری بیشتر نوجوان باشند. معاون آموزشی آموزش و پرورش شهرستان ساوه گفت: باید برای برخورداری از یک برنامه آموزشی مناسب دوران تحصیلی جدید از هم اکنون برنامه ریزی داشت. "محمدعلی یوسفی "افزود: جدای از روابط دوسویه مدارس و اولیاء دانش آموز باید تجهیزات وامکانات مناسب ونیز نوع چید مان درسها دربرنامه هفتگی ونیز القاء درس به بهترین نحو به دانش آموز تمهیدات لازم در نظر گرفته شود. وی ادامه داد: باید بارعایت مناسبات درسها زمینه هایی را برای گردش های علمی و در واقع فرآیند عملی را با دروس علمی درهم آمیخت. 2458/630/557