آسایشگاه جدید کارکنان منطقه ویژه عسلویه بوشهر آماده بهره برداری می شود # عسلویه، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/04/84 داخلی.اقتصادی.نفت وگاز. سرپرست خدمات اداری و عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارس گفت : آسایشگاه جدیداستقرار کارکنان این منطقه درحال تجهیز است و بزودی به بهره برداری می رسد . " احمدرضا آزادپور" پنجشنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی در عسلویه بوشهر گفت : با توجه به حضور نیروهای متخصص و شرایط آب وهوایی منطقه ، برای افزایش سطح خدمات برنامه متعددی در حال اجراست. وی اظهار داشت: آسایشگاه جدید بیش از400 نفر ظرفیت دارد و امکانات مورد نیاز برای تامین آسایش کارکنان در آن مد نظر قرار گرفته است که با توجه به فضاهای فعلی وضعیت استقرار کارکنان و میهمانان منطقه بهتر می شود. این مقام مسوول تصریح کرد: ارتقای کیفیت خدمات به کارکنان تاثیرمستقیم در افزایش کارایی آنان دارد و به همین منظور سعی شده با توجه به منابع در اختیار برای نیل به این هدف گام برداشته شود. وی گفت : برای تامین بهداشت آسایشگاههای مسکونی کارکنان نیز اقدامات مناسبی به اجرا در آمده است. آزاد پور افزود: برغم برخی محدودیتها، اهتمام لازم برای ارایه خدمات مورد نیاز نهادهای مستقر در منطقه ویژه عسلویه شده است و این روند با جدیت پی گیری می شود. وی بیان داشت : نقش مهم منطقه ویژه اقتصادی پارس به عنوان کانون توجه مراکز و محافل اقتصادی جهان وظیفه دست اندرکاران خدمات اداری و عمومی را مضاعف کرده است . ارایه سرویس ایاب و ذهاب، نظارت بر فعالیت سلف سرویس ، هماهنگی برای انجام خدمات در محل استقرار و کار دستگاههااز مواردی است که در حیطه خدمات اداری و عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارس است. 678/627