موسوی تبریزی: سخنان تند نمایندگان در مقابل کشورهای خارجی متوقف شود # قم، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/04/84 داخلی.سیاسی.رییس جمهوری.احمدی نژاد. دبیرمجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: احمدی نژاد باید از سخنان و موضع گیری های تند نمایندگان مجلس دربرخورد با کشورهای خارجی جلوگیری کند.
آیت الله"سیدحسین موسوی تبریزی" روز پنج شنبه در گفت و گو باایرنا افزود: مجلس کنونی با مجلس قبل از انتـخابات ریاست جمهوری متفاوت است و هم اکنون سخنان نمایندگان به نام رییس جمهور منتخب و دولت آینده تمام می شود. وی با اشاره به تاثیرعمیق سخنان نمایندگان مجلس در سیاست داخلی و خارجی کشور بیان داشت: نمایندگان مجلس هفتم باید مراقب موضع گیری های خود باشند تا نتیجه آن به زیان کشور تمام نشود. وی اضافه کرد: رییس جمهور مـنتخب نیز باید بداند که هم اکنون شهردار یا استاندارنیست و سخنان او موضع گیری کشورهای دوست و دشمن را جهت دهی می کند.
وی با اشاره به واکنش های منفی برخی از کشورهای اروپایی در مقابل احمدی نژاد، ایجاد این جـریان را از سوی این کشورها طبیـعی دانـست و افزود: اگر احمدی نژاد هم رییس جمهور نمی شد باز هم ما شاهد این جنجال ها بودیم. موسوی تبریزی اضافه کرد: روال دیپلماسی دنیا به ویژه کشورهای ابرقدرت بر همین جهت استـوار اسـت تا با ایجاد جنجال های سیاسی در معامله با کشورمان پیشدستی کنند. وی درعین حال خواستار دقت بیشتر موضع گیری های رییس جمهورمنتخب و نمایندگان مجلس در مقابل کشورهای خارجی شد و بیان داشت: اطرافیـان احمدی نژاد نباید بهانه ای به دست این کشورها بدهند. وی اضافه کرد: خط و نشان کشیدن آبادگران و برخی از اطرافیان احمدی نژاد در مقابل کشورهای خارجی بسیاری از اقدامات مفید گذشـته در برقـراری روابط دوستانه در سیاست خارجی کشورمان را بی نتیجه می کند. موسوی تبریزی گفت: اینکه رییس جمـهوری منتخب سـخنگو ندارد چیز بدی نیست امااین مساله نباید عاملی برای نزول جایگاه دولت آینده ازطریق ارایه سخنان غیرکارشناسی و پیشداوری های نسنجیده قرارگیرد. وی بیان داشـت: ما برای پیشبرد اهداف خود در سیاست خارجی به ویژه مسایل هسته ای نیازمند رای کشورهای دوست و بی غرض هستیم و با جو زدگی و تنـدروی نباید اطمینان آنان را نسبت به خود از بین ببریم. 2452/550/548/557