نشست دفاتراستعدادهای درخشان دانشگاههای علوم پزشکی کشوردرشیراز آغاز شد # شیراز ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 1/4/84 داخلی.اجتماعی. اولین نشست دفاتر استعدادهای درخشان دانشگاههای علوم پزشکی کشور روز چهارشنبه با حضور روسا و کارشناسان دفاتر در شیراز آغاز شد. دبیر این نشست در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت:تدوین قوانین در راستای شناخت، هدایت، حمایت و حفظ دانشجویان دارای استعداد و عملکرد درخشان نیاز به بررسیهای مستمر و کارشناسانه دارد. دکتر هاشم منتصری افزود:همچنین ارتقای سطح علمی و عملی دانشگاههای کشور و آماده سازی دانشجویان مستعد جهت ایفای رسالتهای علمی و اجتماعی باید با استفاده از اطلاعات علمی و تجربیات صاحبنظران صورت پذیرد. وی اظهار داشت:در این نشست با تعامل لازم بین مسوولان و برنامه ریزان، امر جذب، هدایت و حمایت استعدادهای درخشان بازنگری قوانین و نیازهای موجود جهت ارتقا و تدوین قوانین بررسی می شود. منتصری ایجاد هماهنگی در طرح ریزی، اجرا و پایش برنامه های جذب، هدایت، حمایت و حفظ دانشجویان دارای استعدادهای درخشان را اهداف کلی این دفاتر اعلام کرد. همچنین مدیر کل آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی شیراز گفت: دانشجویان عموما از نخبگان جامعه هستند که وارد دانشگاهها می شوند و وظیفه دولت تامین شرایط لازم جهت رشد و شکوفایی استعدادهای این افراد است. دکترمحسن رازقی گفت:دردودهه اخیر حضورودرخشش دانش آموزان در المپیادهای کشوری و بین المللی زمینه های توجه به اینگونه افراد و نیاز به آموزشهای خاص تر را فراهم نموده است. وی ادامه داد:از سوی دیگر باید در افراد با عملکردهای درخشان روحیه و فرهنک خدمت به جامعه نهادینه شود. وی گفت:دردانشگاه علوم پزشکی شیراز700 دانشجوی مستعد و درخشان به عضویت دفتر استعدادهای درخشان درآمده اند و برنامه ریزیهای آموزشی و علمی ویژه برای آنان در نظر گرفته شده است. در این نشست دو روزه،سه کارگاه آموزشی با حضور استادان ومشاوران آموزشی برگزار می شود. 680/675