اعضای تیم منتخب نوجوانان تنیس روی میز استان مرکزی انتخاب شدند # اراک ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/11/85 داخلی.ورزشی.پینک پنک اعضای تیم منتخب تنیس روی میزنوجوانان استان مرکزی برای حضوردر رقابتهای کشوری شنبه شب انتخاب شدند. این مسابقات یک روزه باشرکت 24ورزشکار ازشهرهای اراک،خمین، ساوه، شازند وتفرش که درسالن پینک پنک مجموعه ورزشی شدهای پنجم مرداد اراک برگزار شد.
در پایان این رقابتها" محمد اسلامی " از خمین اول شد و " پورریا شفیعی " از اراک به مقام دوم دست یافت و " مجتبی مرادی " از خمین سوم شد. 556/517/