بخش فوریتهای پزشکی در خراسان شمالی با کمبود نیرو روبرو است # بجنورد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/03/85 داخلی.اجتماعی.بهداشت و درمان.پرستاری. رییس سازمان نظام پرستاری خراسان شمالی گفت: بیمارستانهای این استان با کمبود نیروی مرد در بخش فوریتهای پزشکی یا اورژانس مواجه هستند. عبدالوهاب مومنی روز شنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: بیشتر کادر پرستاری را در این خطه زنان تشکیل می دهند لذا کمبود پرستار مرد به ویژه در بخش فوریتهای پزشکی، استان را با مشکل مواجه کرده است. وی افزود: اکنون ناگزیر در برخی از بخشها که نیاز به استفاده از پرستار مرد است با جایگزینی دو پرستار زن، خلاء مردان را برطرف می کنیم. او تعداد دانشجویان پسر دانشکده پرستاری این استان را نیز کمتر از 10 درصد کل جمعیت دانشجویان ذکر کرد و گفت: در بیمارستان امام علی (ع) بجنورد 100 دانشجو طرح خود را می گذرانند که تمامی آنان زن هستند. وی کمبود کادر پرستاری را از مشکلات عمده بیمارستانهای خراسان شمالی ذکر کرد و گفت: بر اساس استانداردهای موجود باید به ازای هر 10 تخت بیمارستانی 18 پرستار داشته باشیم اما شمار پرستار بسیار کمتر از این است. رییس سازمان نظام پرستاری خراسان شمالی افزود: اکنون این کمبود را با گذاشتن نوبت کاری اضافه برای پرستاران موجود جبران می کنیم که این قضیه با اعتراض پرستاران مواجه شده است. وی گفت: پرستاران دارای مشکلات فراوانی هستند که نظام پرستاری برای دفاع از جامعه پرستاری درخواست استخدام نیرو، پاداش، افزایش حقوق و مزایا و همچنین ساماندهی پرستاران شرکتی و قراردادی کرده است. او تعداد کل کادر پرستاری شاغل در بیمارستانهای خراسان شمالی را 459 نفر شامل پرستار، ماما و کارورز بیهوشی، بهیار و کاردان ذکر کرد که70درصد آنان زن هستند. به گفته وی طبق استانداردهای جهانی به ازای هر 300 نفر جمعیت باید یک نفر پرستار وجود داشته باشد که میانگین این رقم در کشور ما یک پرستار به ازای هر 900 نفر جمعیت است. استان 840 هزار نفری خراسان شمالی طبق استاندارد جهانی باید دو هزار و 800 نفر و بر اساس میانگین کشوری 933 نفر پرستار داشته باشد. خراسان شمالی شش بیمارستان با 380 تخت بیمارستانی دارد. ص/626/660