از 12 مرک مغزی در استان قزوین فقط یک مورد اقدام به اهدای عضو شده است ....................................................................
قزوین،خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/12/86 داخلی.بهداشتی.اهدای عضو.
مسئول هماهنگی واحد پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت:فقط یک اهدای عضو از 12 مورد مرک مغزی در استان قزوین صورت گرفته است.
دکتر"بدرالسادات همایون فر"روز سه شنبه درگفت وگو باایرنا افزود:تاکنون 300 نفراز شهروندان استان قزوین داوطلبانه فرم اهدای عضو را تکمیل کرده اند.
وی راه اندازی بخش پیوند اعضا را در استان قزوین ضروری دانست و افزود: البته راه اندازی این بخش در استان مستلزم تجهیزات،نیروی انسانی متخصص و هزینه های مالی است.
این مسئول اضافه کرد:پیگیری مسایل مربوط به پیوند عضو نیازمند یک تیم متخصص است این درحالیست در استان قزوین فقط یک نفر مسوولیت این کار را برعهده دارد.
دکتر همایونفر یادآورشد: نهادینه کردن فرهنک اهدای عضو از مرک مغزی نیازمند سرمایه گذاری کلان در بخش نیروی انسانی متخصص و تجهیزات درسطح کشور است.
وی خاطرنشان ساخت:البته پس ازتکمیل این فرم نیز درصورت مرک مغزی فرد، اجازه والدین نیاز موردنیاز است ولی در اکثر اوقات خانواده برای احترام گذاشتن به وصیت متوفی،اقدام به اهدای اعضا می شوند.ک/ 3 416/4937/1547 شماره 264 ساعت 16:52 تمام