کارگاه آموزشی تکنیکهای مولکولی در حفاظت ارقام گیاهی در کرج آغازشد ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/10/07 علمی آموزشی.تکنیکهای مولکولی.ارقام گیاهی.کارگاه کرج ، کارگاه بین المللی آموزش تکنیکهای مولکولی در حفاظت ارقام گیاهی روز شنبه در موسسه تحقیقات ، ثبت و گواهی بذر ونهال در کرج آغاز شد.
فرهاد خیری رییس روابط عمومی وامور بین الملل موسسه تحقیقات ، ثبت وگواهی بذر و نهال کشور به خبرنگار ایرنا گفت : این کارگاه در قالب پروژه حمایت از ارقام گیاهی اعطاشده توسط سازمان خواربار و کشاورزی جهانی ملل متحد (فائو) به مدت شش روز در کرج ادامه دارد.
وی ادامه داد: همچنین این کارگاه با هدف آشناسازی شرکت کنندگان با روشهای مولکولی مورد استفاده در بررسی تنوع تشخیص و ثبت ارقام گیاهی دایر شده است .
خیری گفت : در این دوره 20تن ازکارشناسان از موسسات تحقیقاتی ثبت و گواهی بذر و نهال ، اصلاح و تهیه بذر، اصلاح و تهیه بذر چغندر قند، مرکبات ، برنج ، خرماو میوه های گرمسیری و پسته به صورت تئوری با انواع نشانگرهای ژنتیکی شامل نشانگرهای مورفولوژیکی ، پروتئینی و DNA اصول کار با آنها و اساس ژنتیکی نشانگرها آشنا خواهند شد.
همچنین کاربرد نشانگرهای ژنتیکی در آزمونهای DUS , پارامترهای لازم برای انتخاب نشانگرهای مناسب ، نحوه تجزیه و تحلیل داده های حاصل و تشکیل بانکهای اطلاعاتی بررسی خواهد شد.
در قسمت عملی استخراج DNA از ارقام باغی و زراعی ، تعیین کمیت و کیفیت DNA تکنیک های مولکولی RAPD,ISSR,SSR در گندم ، سویا و انگور انجام می گیرد.
خیری گفت : در سالجاری پنج کارگاه آموزشی در زمینه انجام آزمونهای تمایز یکنواختی و پایداری به منظور ثبت ارقام گیاهی از محل پروژه یاد شده در دزفول ، ساری ، کرج ، مشهد و تبریز برگزار شد.
وی افزود: در این کارگاهها محققان و به نژادگران موسسات و مراکز تحقیقات کشاورزی ، دانشگاهها و بخش خصوصی شرکت داشتند.
691/7410/ 1645 شماره 279 ساعت 14:22 تمام