فنی و حرفه ای گیلان با موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق تفاهمنامه آموزشی امضاء کرد ....................................................................
رشت، خبرگزاری جمهوری اسلامی 02/10/87 داخلی.آموزشی.
اداره کل فنی و حرفه ای استان گیلان به موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی صنعت آب و برق "واحد آموزشی گیلان" تفاهمنامه آموزشی امضاء کرد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان به خبرنگار ایرنا، گفت: این تفاهمنامه آموزشی در سه ماده و 16 بند تنظیم شده است.
"مهندس رسول شمشادی" افزود: فراهم سازی تمهیدات آموزشی از طرف موسسه آموزشی برای اجرای دوره های آموزشی، مبادله و یا اعزام مربی در صورت نیاز آن واحد در مکان آموزشی آنان، در اختیار قرار دادن ظرفیت های خالی کارـ گاههای آموزشی فنی و حرفه ای برای اجرای آموزشهای مورد نیاز از جمله بندهای این تفاهمنامه است.
وی پرداخت حق الزحمه اساتید و مربیان و مواد مصرفی در صورت اجرای دوره خریدخدمت آموزشی مورد نیاز اداره کل در قالب قرارداد خرید آموزش، ارائه سرفصل های آموزشی طی درخواست کتبی حداقل دو هفته قبل از شروع دوره مورد نیاز برای برنامه ریزی و اجرای بخش کارگاهی "عملی" را از دیگر بندهای این تفاهمنامه عنوان کرد. ک/1 7286/604 شماره 181 ساعت 13:45 تمام