520 میلیارد ریال اعتبار خشکسالی به کشاورزی ایلام اختصاص یافت ............................................................
ایلام ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 02/10/87 اقتصادی.کشاورزی.خشکسالی ایلام- رییس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: 520 میلیاردریال اعتبار خشکسالی به کشاورزی این استان اختصاص یافت.
"خسرو شهبازی"روزدوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این اعتبار به تازگی از محل صندوق بیمه محصولات کشاورزی به کشاورزی ایلام اختصاص یافته است.
وی اضافه کرد:قراراست بخشی از این اعتبار معادل 177 میلیارد ریال برای استمحال وامهای کشاورزان بدهکار اختصاص یابد.
وی افزود:علاوه براین 110 میلیارد ریال برای توسعه شبکه های آبیاری استان ایلام اختصاص یافته که این میزان اعتبارصرف ایجاد هفت هزارو500 هکتار شبکه آبیاری تحت فشار قطره ای و بارانی می شود.
شهبازی تصریح کرد: همچنین ایجاد 40 کیلومتر کانال آبرسانی در دستور کار این دستگاه اجرایی قرار داردکه برای اجرای این مهم 49 میلیاردریال اعتبار اختصاص یافته است.
وی افزود: استان ایلام دارای 350 هزار هکتار زمین کشاورزی است که تنها 80 هزار هکتار آن آبی و مابقی به صورت دیم کشت می شود.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: اجرای طرح شبکه های آبیاری ، ایستگاه پمپاژو کانالهای کشاورزی از جمله راه کارهابی مقابله با پدیده خشکسالی است.
7172/633/546 شماره 135 ساعت 12:46 تمام