رییس فدراسیون پرورش اندام کشور: توجه به آموزش دراولویت برنامه ها قراردارد .....................................................................
اراک ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 09/03/87 داخلی.ورزشی.پرورش اندام نایب رییس فدراسیون آسیا و رییس فدراسیون پرورش اندام وبدن سازی کشور گفت: توجه به امر آموزش در اولویت برنامه های این فدراسیون قرار دارد.
"ناصر پورعلی فرد" روزپنجشنبه درحاشیه برگزاری مجمع عمومی سالیانه هیات پرورش اندام وبدنسازی استان مرکزی در گفت و گو با ایرنا افزود: با آمـوزش می توان بسیاری از آسیبهای این رشته را به مربیان و ورزشکاران بیان کرده و از بروز آنها جلوگیری کرد.
وی گفت: سعی براین است که در آموزش ها با آخرین یافته های علمی روز بدن سازی جهان حرکت کرده تا بتوان بیش از پیش اثرگذار باشد.
وی افزود: بابرگزاری کلاس های آموزشی نیز می توان با پدیده دوپینگ در این رشته و ورزش ایران اسلامی مبارزه جدی کرد.
پورعلی فردگفت: ما در صورتی می توانیم خاطر خانواده ها را از حضورفرزندان در ایـن رشته آسوده کنیم که اعتمادسازی کرده باشیم که یکی از راههای مهم آن برگزاری دوره های آموزشی است.
وی افزود: طراحی تغذیه ونحوه انجام تمرین های ورزشکاران رشته های بدن سازی و پرورش بسیارمهم است که با آموزش مربیان می توان دغدغه ها را در این زمینه کم کرد.
وی گفت: این فدراسیون در 30 استان و شهرستان کرج دارای هیات های فعال و پویا است که با همکاری ادارات تربیت بدنی می توان بیش از پیش ایـن ورزش را گسترش و رشد داد.
رییـس فـدراسیون پرورش انـدام و بدن سازی کشور گفت: استعداد و توانایی ورزشکـاران ایرانی کمتر از رقیبان آسیایی نیست و تنها باید بیشتر به صورت علمی تمرین کنند.
وی با اشاره به مسابقات مردان آهنین گفت: در این رقابتها، شرکت کنندگان رقابت سالمی را به اجرا کرده و در بسیاری از موارد به یکدیگر کمک می کنند.
وی افزود: پخش این مسابقات موجب شده تا روند گرایش مردم به ویژه جوانان به رشته های مختلف ورزشی بیشتر شود.
پورعلی فرد گفت: بابرگزاری مسابقات مچ اندازی نیز این فدراسیون روح تازه به ورزشکاران جویای نام و قهرمانی دمیده و رود همگانی شدن آن در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: مربیان وفعالان این رشته باید به گونه ای برنامه ریزی و عمل کنند تا فرزندان این ممکلت که در حقیقت به صورت امانت نزد آنان است بـا روحیـه جوانمردی و اخلاق انسانی در ورزش آشنا شوند.ک/3 517/557 شماره 219 ساعت 13:37 تمام