40هزار میلیارد ریال برای اتمام 5 هزار طرح ناتمام اصفهان نیازاست ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/08/23 اقتصاد.فرمانداری.کمیته برنامه ریزی.کاشان کاشان- معاون برنامه ریزی استانداری اصفهان گفت: برای اتمام پنج هزار طرح نیمه تمام عمرانی استان بالغ برچهل هزارمیلیارد ریال نیاز است.
به گزارش ایرنا؟،علیرضا همدانیان روز یکشنبه در بیست وهشتمین نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان کاشان افزود: این در حالی است که میزان اعتبار عمرانی سالجاری استانداری اصفهان بیش از بیست هزارمیلیارد ریال بوده است.
وی، میزان درآمد امسال این استان را نیز 11هزار میلیارد ریال پیش بینی کرد وافزود: از این رقم، یکهزارو880 میلیارد ریال برای حقوق کارکنان، دوهزار و یکصد بیست میلیارد ریال برای اجرای طرحهای عمرانی و بقیه آن برای آبادانی سایرشهرهای استان اصفهان است.
وی همچنین از تخصیص دوهزار و 600 میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارت خشکسالی در سالجاری به استان اصفهان خبرداد وگفت: از این میزان اعتبار10 درصد نیز به اجرای سه طرح آبرسانی در روستاهای شهرستان کاشان اختصاص یافته است.
دراین نشست نیز برخی از مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان، نظرات خود را ارایه دادند.
428/562/1724 شماره 104 ساعت 15:41 تمام