هزینه کارکنان وزارت جنک و پلیس رژیم صهیونیستی کاهش نمی یابد.
# تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/73 رژیم صهیونیستی 400 میلیون دلار از هزینه های عمومی بودجه 1995 کاست /اما وزارت جنک و پلیس این رژیم از برنامه کاهش هزینه کارکنان حذف شدند.
گزارش خبرگزاری فرانسه از بیت المقدس حاکی است / رژیم صهیونیستی به منظور کاهس نرخهای بهره پایه و تحرک بخشیدن به فهالیتهای اقتصادی / هزینه های عمومی و مالیاتها را هریک به میزان 400 میلیون دلار کاهش داد.
اسحاق رابین نخست وزیر رژیم صهیونیستی وکابینه وی روزیکشنبه پیشنهاد وزارت دارایی مبنی بر کاهش هزینه خدمات شهری به میزان 2 درصد را تصویب کردند. اما هزینه های کارکنان وزارت جنک و پلیس صهیونیستی از این برنامه حذف شد .
بودجه رژیم صهیونیستی برای سال 1995 میلادی / 11 دی 73 تا 10 دی 74 / 49 میلیارد دلار است .
وزیر تجارت وصنعت رژیم صهیونیستی اعلام کرد: هدف اصلی ازکاهش نرخهای بهره/ تقویت فعالیتهای اقتصادی است . امارهبر حزب لیکود کفت: این برنامه در سطح خیلی کوچک و بسیار دیر اجرا می شود .

سرخط اخبار اقتصاد