انعقادقراردادیک میلیون دلاری شرکت سنک گرانیت احرارهمدان باکشورهای خارجی # همدان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/11/1373 ارزش قراردادهای منعقده درسالجاری بین شرکت احرارهمدان وکشورهای بزرک امریکایی اروپایی / حوزه خلیج فارس وامارات درخضوض صدورسنگهای گرانیتی یک میلیون دلاراعلام شد.
محموله های فراوری سنک گرانیت موردقراردادازاوایل سال اینده به کشورهای یادشده ارسال خواهدشد.
حمیدرضارهبرمدیرشرکت احرارهمدان روزسه شنبه درگفتگویی باخبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی درامدحاصله ازتولیدات کارخانه فراوری سنک گرانیت تحت پوشش این شرکت رادرداخل کشورطی سالجاری یک میلیاردریال اعلام کرد.
وی گفت باتوجه به اینکه این کارخانه ازدیماه گذشته بصورت رسمی وباظرفیت اسمی یکصدهزارمترمربع تولیدخودرااغازکرده میزان استقبال کشورهای خارجی جهت انعقادقراردادبااین شرکت قابل توجه بوده واین روندهمچنان ادامه دارد.
وی اضافه کردسنگهای گرانیتی که قبلابصورت خام به خارج ازکشورصادر می شداکنون توسط این کارخانه که بزرگترین واحدفراوری سنک گرانیت درخاورمیانه می باشددراندازه وابعادمختلف بریده شده وپس ازپرداخت وصیقل به مصرف کنندگان داخلی وخارجی عرضه می شود.
این مقام مسوول افزودهم اکنون 3 معدن غنی ومنحصربه فردازجمله معدن سنک مشکی " هورن فلس " وسنک خاکستری درتویسرکان وهمچنین سنک سیاه ازجنس گابرو درهمدان وجودداردکه بخاطرزیبایی ومرغوبیت فوق العاده دردنیاازطرفداران زیادی برخورداراست .
رهبرگفت سنک معادن گرانیت استخراجی ازنقاط مختلف کشورتوسط این کارخانه خریداری می شودوپس ازبرش وصیقل در11 رنک متفاوت درداخل وخارج ازکشوربفروش می رسد.
مدیرعامل شرکت احراردلایل موردتوجه قرارگرفتن تولیدات این کارخانه درکشورهای مختلف رامرغوبیت وزیبایی فوق العاده سنگهاس کیفیت تولید و انطباق باواحدهای مشابه ایتالیائی ودریافت گواهینامه کیفیت ازکمپانیهای بین المللی فروش ماشین الات ذکرکرد.
وی سهامداران این شرکت رایکهزارو 500 نفروافرادمتخضض مشغول به کاردرکارخانه فراوری سنک گرانیت را80 نفراعلام کرد.
وی افزودواحدفراوری سنک گرانیت همدان باصرف 7 میلیاردریال شامل خریدماشین الات مربوط ازکشورایتالیاوتجهیزکارخانه به منظوررفع مشکل کاری ازادگان وایثارگران تشکیل شده است .
این کارخانه دراول سالجاری باحضورمهندس نعمت زاده وزیرصنایع افتتاح وازماه گذشته موردبهره برداری قرارگرفت .

سرخط اخبار اقتصاد