ایران باید حضور خود رادر اتحادیه های منطقه ای افزایش دهد 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 مشهد خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/10/73 نخستین همایش ادواری شناخت استعدادهای بازرگانی واقتصادی استان خراسان پنجشنبه شب به کار خود پایان داد.
شرکت کنندگان در این همایش باصدور قطعنامه ای خواستار تقویت حضور ایران در اتحادیه های منطقه ای به ویژه اکو وتاسیس اتحادیه های جدید باشرکت کشورهای اسیای میانه شدند.
شرکت کنندگان در این قطعنامه 14ماده ای خواستار تغییر ساختار تجارت مبتنی برمصرف ارز حاصل از نفت به سمت سوداوری درصنایع شدند.
دربخش دیگری از این قطعنامه برحمایت بیشتر دولت از بخش خصوصی به منظور حضور بیشتر تجار وصادرکنندگان کالا دربازارهای جهانی تاکید شده است .
در این همایش وزیر بازرگانی وجمعی از نمایندگان استان خراسان درمجلس شورای اسلامی حضور داشتند.

سرخط اخبار اقتصاد