تایوان یک خط کشتیرانی مستقیم با چین برقرار می کند # تهران - خبر گزاری جمهوری اسلامی 15/10/73 معاون نخست وزیر تایوان /هسو لی ته /روزپنجشنبه اعلام کرد : تایوان در نظر دارد از پایان ماه ژانویه سال میلادی جاری /11 بهمن ماه 73 /یک خط مستقیم کشتیرانی با چین برقرار کند .
خبرگزاری کیودو از هنک کنک صمن اعلام این مطلب به نقل از معاون نخست وزیر تایوان که ریاست شورای برنامه ریزی اقتصادی و توسعه کشور را نیز به عهده دارد ، افزود : /کائوهسی یونک / می تواند یک بندر ایده ال برای برای برقراری خط مستقیم کشتیرانی بین چین و تایوان باشد .
تایوان از سال 1949 تا کنون روابط مستقیم تجاری ، سرمایه گذاری ، پستی کشتیرانی و غیره را با چین تحریم کرده است لیکن با برقراری خط کشتیرانی از بندر /کائوهسی یونک /درتایوان کشتیها می توانند به طور مستقیم به چین تردد کنند

سرخط اخبار اقتصاد