5/16 تن بذر اصلاح شده گندم بین کشاورزان شهرستان بافق توزیع شد0 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 یزد - خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/9/73 مدیر اداره کشاورزی شهرستان بافق گفت در سال زراعی جاری 5/16 تن بذر اصلاح شده گندم از نوع قدس و روشن بین کشاورزان این منطقه توزیع شده است.
مهندس ابوالقاسم زارع مهرجردی روزدوشنبه افزود امسال طرح محوری گندم درسطح 2 هزارو 725 هکتار اراصی این شهرستان اجرا شده است.
به گفته او یکهزارو 605 هکتار از مزارع گندم شهرستان بافق در بخش بهاباد قرار دارد.
متوسط تولید گندم در هر هکتار از مزارع این منطقه 4 هزارو 200 کیلوگرم می باشد.

سرخط اخبار اقتصاد