۲۱ آبان ۱۳۷۳،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 7011055
T T
۰ نفر
خلاصه اهم اخبارایران وجهان # تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/8/73 خلاصه اهم اخبارایران وجهان که ازساعت 18 روزجمعه 20/8/73 تاهفت بامداد امروزشنبه 21/8/73 برروی تلکس مطبوعات خبرگزاری جمهوری اسلامی مخابره شده به این شرح است .
اخبارایران ...........
کرمانشاه خبرگزاری جمهوری اسلامی رئیس جمهوری اسلامی ایران روزجمعه ازبیمارستان دردست احداث 400 تختخوابی شهرکرمانشاه بازدیدکرد.
وی همچنین جمعه شب دراجتماع دانشگاهیان وفرهنگیان این استان برصرورت تربیت نیروهای متخصض وکارامدتاکیدکرد.
کرمانشاه خبرگزاری جمهوری اسلامی اقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری درادامه بازدیدخودازپروژه های عمرانی وفرهنگی استان کرمانشاه جمعه شب ازفازاول مجموعه بزرک فرهنگی شهیداشرفی اصفهانی شهرکرمانشاه دیدن کرد.
تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی دردیدارعصرروزجمعه اقای علی عزت بگوویچ رئیس جمهوری بوسنی وهرزگوین بامحمدابرهیم طاهریان سفیرجمهوری اسلامی ایران درسارایووموصوعات مورد علاقه طرفین ازجمله اخرین وصعیت سیاسی ونظامی دربوسنی وهرزگوین مورد بحث وتبادل نظرقرارگرفت .
تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی سوندبک قائم مقام وزیرخارجه فنلاندروزجمعه دردیداربافروزش وزیرجهاد سازندگی امادگی کشورش رابرای مشارکت دربرنامه دوم پنجساله توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.
باکوخبرگزاری جمهوری اسلامی حیدرعلیف رئیس جمهوری اذربایجان دردیدارباغلامرصااقازاده وزیرنفت جمهوری اسلامی ایران درباکوگفت ایران وجمهوری اذربایجان دوکشور دوست وبرادرندومااجزاه نمی دهیم مراکزقدرت روابط دوکشوررابرهم زنند.
مسکوخبرگزاری جمهوری اسلامی رئیس پارلمان/دومای دولتی روسیه / دردیداربافریدون وردی نژادمدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی خواستارتشکیل کنگره پارلمانی کشورهای حاشیه دریای خزربه ابتکارجمهوری اسلامی ایران شد.
اخبارجهان ..........
سازمان ملل خبرگزاری جمهوری اسلامی نماینده دائم انگلیس درسازمان ملل نگرانی دولت متبوعش راازتصمیم دولت امریکابرای خروج ازعملیات نظارت برتحریم تسلیحاتی بوسنی هرزگوین اعلام کرد.
سازمان ملل خبرگزاری جمهوری اسلامی مقامهای عالیرتبه وزارت دفاع امریکابطوررسمی اعلام کردندکه واشنگتن از عملیات نظارت برتحریم تسلیحاتی دولت بوسنی وهرزگوین خارج خواهدشد.
قاهره اسوشیتدپرس عمروموسی وزیرامورخارجه مصرروزجمعه ازتصمیم امریکابرای لغواعمال تحریم تسلیحاتی علیه مسلمانان بوسنی ستایش کرد.
مسکو اسوشیتدپرس قانونگزاران روسیه روزجمعه برنامه امریکادرموردلغوتحریم تسلیحاتی دولت بوسنی راتقبیح کردندوگفتندچنین اقدامی به جنک دریوگسلاوی سابق دامن خواهدزد.
سازمان ملل خبرگزاری جمهوری اسلامی سخنگوی دبیرکل سازمان ملل ازهرگونه اظهارنظردرموردتصمیم امریکابرای خروج ازعملیات نظارت برتحریم تسلیحاتی دولت بوسنی هرزگوین خودداری کرد.
سازمان ملل خبرگزاری جمهوری اسلامی نماینده دائم بوسنی هرزگوین درسازمان ملل بااستقبال ازتصمیم دولت امریکادرقطع همکاری خودباناتودرنظارت برتحریم تسلیحاتی بوسنی هرزگوین این مسئله رااقدامی شایسته ودرجهت به رسمیت شناختن حق دولت وملت بوسنی برای دفاع ازخوددانست .
انکاراخبرگزاری المان /ممتازسویسال /وزیرامورخارجه ترکیه روزجمعه صمن استقبال ازبه رسمیت شناخته شدن کویت ازسوی عراق گفت این اقدام بایدسازمان ملل متحدرابران داردکه ازشدت تحریم های اعمال شده علیه عراق بکاهد.
پاریس خبرگزاری جمهوری اسلامی وزارت خارجه فرانسه روزجمعه طی بیانیه ای خاطرنشان کردکه شورای امنیت سازمان ملل می بایست موصوع شناسایی کویت ازجانب عراق رادرصورتیکه این امررسماموردتاییدقرارگیردموردتوجه قراردهد.

سرخط اخبار اقتصاد