فشاراتحادیه کارگری ویتنام برای افزایش دستمزدتوسط شرکتهای خارجی # نیویورک خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/8/73 اتحادیه کارگری دولتی ویتنام به شرکتهای خارجی فعال دراین کشور فشار اورده است که سطح حداقل دستمزدرابیش ازچهل درصدافزایش دهند.
به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال اتحادیه کارگران ویتنام درخواست کرده است که سطح حداقل درشهر// هوشی مینه // ازماهی 35دلاربه 50دلار درماه بالابرود.
هانوی پایتخت سیاسی ویتنام است وشهرهوشی مینه مرکزاقتصادی این کشور به شمارمی رودکه بیشترفعالیتهای صنعتی وتجاری دران انجام می شود.
این اتحادیه کارگری که توسط دولت اداره می شودگفته است کارگران انقدر حقوق نمی گیرندکه کفاف تامین نیازهای اولیه زندگی انان رابکند.
کارشناسان اقتصادی براین باورند احتمالا این درخواست ازجانب دولت ویتنام موردتائید قرارنخواهدگرفت زیرادولت می خواهد که قدرت رقابت محصولات تولید شده دراین کشوررادرمنطقه حفظ کند وباهزینه های کارگری ارزن شرکتهای خارجی راتطمیع نماید.
شهرهوشی مینه 9/2 میلیارددلارسرمایه گذاری خارجی راجذب کرده است.شرکت های خارجی مجبورند دراین شهربه کارگران ویتنامی دست کم 35دلاردرماه حقوق بپردازند .این میزان درشهرهای دیگرماهانه 30دلار تعیین شده است.
این درشرایطی است که به وال استریت ژورنال سطح حداقل دستمزدبرای بخش دولتی ماهی 11 دلارو درشرکتهای داخلی ویتنام بطور متوسط 25 دلاردر ماه است .

سرخط اخبار اقتصاد