۲۱ آبان ۱۳۷۳،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 7011021
T T
۰ نفر
کاهش فعالیتهای سرمایه گذاری نفتی کویت درامریکا # نیویورک خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/8/73 کویت درپی زیانهای مالی فراوان ازانجام عملیاتهای نفتی درامریکادرجهت کاهش فعالیتها/دارائیهای خوددربخش نفت وگازراازطریق شرکت /سانتافه اینترنشنال /به فروش خواهدرساند.
روزنامه نیویورک تایمزروزجمعه به نقل ازمقامهای این شرکت مستقردردالاس امریکاتصمیم دولت کویت رااعلام کرد.
اقدام کویت درسال 1981 برای خریدنقدی شرکت سانتافه اینترنشنال به مبلغ 5/2 میلیارددلار/دراوج فعالیتهای صنعت نفت /مهمترین نشانه تمایل کشورهای عرب برای سرمایه گذاری درامریکادران دوران بود.
این شرکت درزمینه تولیدوعرصه نفت وگازوخدمات حفاری درداخل وخارج امریکا فعالیت دارد.
کارشناسان صنعت نفت گفته اندارزش دارائیهای قابل فروش دربخش نفت وگاز درتمامی نقاط 300 تا550 میلیون دلارخواهدبود.
به نوشته نیویورک تایمزسانتافه کماکان یکی ازبزرگترین شرکتهای ارائه کننده خدمات حفاری باقی خواهدماندکه براساس براوردکارشناسان ارزش دارئیهای ان دوبرابردارائیهای نفت وگازمی باشد.
شرکت سانتافه درفاصله سالهای 1981 تا1990 درجریان کاهش بهای نفت وگازدر جهان 98/2 میلیارددلارزیان دادوشرکت نفت کویت که تحت مالیات دولت این کشورقرارداردمجبورشدبه ان کمک کند.
کارشناسان می گویندتداوم یافتن زیان دردوران جنک خلیج فارس موجب شدکه مسئولان این شرکت برنامه های خودرابرای گسترش فعالیتهادرسراسرجهان کنار بگذارند.
/نادرسلطان /معاون شرکت نفت کویت دربیانیه ای درموردتصمیم به این اقدام گفته است که این شرکت درحال حاصرتوجه کمتری به عملیات اکتشاف وتولیددر خارج کشوردارد.تعدادی ازشرکتهاطی چندماه گذشته تمایل خودرابرای خرید سانتافه اعلام کردند.تصمیم برخی ازانهاتوجه به فعالیتهای مربوط به گاز طبیعی بوده است .
بخش نفت وگازسانتافه تعداد1100 حلقه چاه نفت درامریکاو30 حلقه چاه درخارج ازاین کشورراتحت مالکیت خوددارد.این بخش طی سالهای اخیرفعالیتهای خودرامحدودساخته وتعدادی ازکارکنانش رااخراج کرده است .
مهمترین منابع نفتی سانتافه درداخل امریکادرخلیج مکزیک وایالتهای کانزاس واوکلاهماودرخارج درکشورهای اکوادوروارژانتین قراردارد.
مقامهای این شرکت می گوینداقدام برای فروش بخش نفت وگازتنهاموجب اخراج 140 تن ازکارکنان این شرکت خواهدشد.4 هزارکارگربقیه قراراست درواحدهای دیگرسانتافه به کارگرفته شوند.
38 سطر

سرخط اخبار اقتصاد