یک مقام مسئول:کمبودامکانات دامپزشکی دامهای شهرستان نهبندان راتهدیدمی کند # نهبندان خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/7/73 به گفته مسئول دامپزشکی شهرستان نهبندان کمبودامکانات دامپزشکی حیات 530 هزارراس دام این منطقه راتهدیدمی کند 0 عباسقلی ابراهیمی روزپنجشنبه افزودبه دلیل بروزخشکسالی درمنطقه اماردامهای بیمارافزایش یافته این درحالی است که امکانات دامپزشکی فقط پاسخگوی 30درصدازدامهای منطقه می باشد 0 وی کمبودنیروی انسانی س کلنیک دامپزشکی س ازمایشگاه ووسیله نقلیه راازجمله مشکلات درمسیرارائه خدمات دامپزشکی به دامداران ذکرکرد0 به گفته وی درحال حاصربسیاری ازدامداران مناطق دوردست منطقه س دامهای بیمارخودراباتحمل هزینه های گزاف برای مداوابه مراکزشهرستا نهای نهبندان وبیرجندحمل می کنند 0 مسئول دامپزشکی نهبندان گفت این درحالیست که ساختمانهای دامپزشکی منطقه عربخانه با250 هزارراس دام ومنطقه نهبندان با60 هزارراس دام به دلیل نبودامکانات ونیروی انسانی بلااستفاده مانده است 0 وی افزود ازابتدای سالجاری تاکنون 360 هزارراس ازدامهای منطقه علیه بیماریهای واگیرواکسینه شده وعملیات گردپاشی نیزبرروی بدن 88 هزارراس دام انجام شده است .
95 درصدازجمعیت 62 هزارنفری شهرستان نهبندان به دامداری اشتعال دارند سالانه 500 تن گوشت قرمزس 15 هزارتن شیرو50 تن پشم دراین منطقه تولیدمی شود .

سرخط اخبار اقتصاد