ترانزیت کالاازگمرک بیله سوارمغان بصورت ازمایشی اغازشد # اردبیل-خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/12/1374 ترانزیت ازمایشی کالاازروزشنبه ازطریق گمرک بیله سوارمغان اغازشد.
مسئول گمرک بیله سوارمغان گفت روزانه تااغازبکاررسمی گمرک بصورت بین المللی تعداد 40 دستگاه کامیون به مقصدسایرکشورهای مستقل شوروی سابق واروپاازطریق گمرک بیله سوارترانزیت می شود.
محمدی افزودبراساس توافق مسئولین گمرکی دوکشورجمهوری اسلامی وجمهوری اذربایجان قراراست تاپایان سال جاری گمرک بیله سوارمغان رسمابصورت بین المللی وترانزیت اغازبکارکند.
بااغازبکاراین گمرک بخشی ازبارترافیک کالاومسافرگمرک استارابه این گمرک منتقل خواهدشد.
گمرک بیله سوارمغان واقع درشمال شرق استان اردبیل یکی ازفعال ترین گمرکات شمالغرب کشورمحسوب می شود.تمام ...

سرخط اخبار اقتصاد