رییس جمهوری .. ایران به یک سازنده کارخانه سیمان درجهان مبدل شده است # خاش - خبرگزاری جمهوری اسلامی - 10/12/74 اقای هاشمی رفسنجانی رییس جمهوری باتقدیر از تلاشهای کلیه مهندسین ومدیران منابع سیمان کشور تاکید کرد.. ایران باداشتن تواناییها وتوانمندیهای موجود در بخش نیروی انسانی/انرژی وحمل ونقل دراینده نزدیک میتواند به یکی از مراکز عمده تولید سیمان در جهان تبدیل شود.
وی که پیش از ظهر پنجشنبه درمراسم افتتاح کارخانه سیمان 2500 تنی خاش سخن میگفت/ اظهار داشت..ایران هم اینک باداشتن مهندسین مجرب کارازموده وداشتن فن آوری درصنعت سیمان به یک کشور سازنده کارخانه سیمان درجهان مبدل شده است.
وی گفت.. امروز باساخت قریب به 80 درصد از تجهیزات کارخانه سیمان درکشور میتوانیم درساخت این کارخانه دردنیا خود رامطرح بدانیم وبه کلیه کسانی که این افتخار رابرای کشورمان کسب کرده اند تبریک میگویم.
اقای هاشمی رفسنجانی بااشاره به سرمایه گذاریهای انجام شده درساخت مصالح ساختمانی درکشور تصریح کرد.. باخودکفا شدن کشور درزمینه تولید سیمان وسایر مصالح ساختمانی / پایه های محکمی برای صنعت ساخت وساز درکشور بوجود امده است.
وی دراین مراسم که دران وزرای صنایع/ جهادسازندگی ونیرو وجمعی از دست اندرکاران صنایع سیمان کشور حضور داشتند / بااظهار خرسندی از بهره برداری کارخانه خاش گفت بابه ثمر رسیدن این طرح یکی از پایه های توسعه انسانی دراستان محروم سیستان وبلوچستان تحقق یافت.
رییس جمهوری بااشاره به اقدامات وتلاشهای دولت درزمینه گسترش بخشهای کشاورزی / صنعت واموزش دراستان سیستان وبلوچستان تصریح کرد باتوسعه یافتن این بخشها و اجرای طرحهای عمرانی دورنمای خوبی برای این استان پیش بینی میشود.
اقای هاشمی رفسنجانی طرحهای توسعه کشاورزی درزیر سد پیشین/ توسعه تولید وپرورش میگو وماهی درچابهار و گواند/ گسترش اموزش عالی و راه اندازی نیروگاه ایرانشهر را بخشی از موفقیت حاصله دربخشهای کشاورزی / صنعت ونیروی انسانی دراستان سیستان وبلوچستان عنوان کرد.
رییس جمهوری اظهار امیدواری کرد با تکمیل شبکه ابیاری در زیر سد پیشین / گسترش شیلات و صنایع جانبی ان دراستان سیستان وبلوچستان شاهد ایجاد یک قطب موفق درامرکشاورزی درجنوب شرقی کشور باشیم.
وی همچنین افزود.. بااتصال راه اهن استان سیستان وبلوچستان به راه اهن سراسری وانتقال خط لوله نفت به این استان/ نیازهای ارتباطی و سوختی این استان رفع شده و با قرارگرفتن در سه راه هند/ اسیای مرکزی و اروپابه یک کانون مهم درمنطقه مبدل خواهد شد.
مهندس نعمت زاده وزیرصنایع نیز در اغاز این مراسم بااشاره به تاریخچه صنعت سیمان درکشور گفت.. باتکمیل و بهره برداری طرحهای 20 گانه سیمان درکشور در نیمه سال 76 ظرفیت تولید سیمان کشور به 30 میلیون تن و سرانه سیمان از 260 کیلوگرم به 400 کیلوگرم میرسد.
وی اظهار داشت.. درمیانه برنامه اول و دوم توسعه با راه اندازی طرح های نیمه تمام تولید سیمان به 16 میلیون و 300 هزار تن رسیده است.
نعمت زاده رشد توانایی فنی کشور ونیز وجود نیروی کارامد رابه عنوان بخش دیگری از موفقیت های صنایع سیمان عنوان کردوگفت.. باتواناییهای بدست امده درحال حاضر قریب به 80 درصد از تجهیزات کارخانه سیمان رامیتوان درکشور ساخت.
وی افزود.. باتوجه به این تواناییهای فنی وانسانی ایران امسال وارد مناقصه های بین المللی شده و درحال حاضر دارای یکی از بهترین شرایط برای برنده شدن درمناقصه کشورلیبی برای احداث کارخانه سیمان است.
وی همچنین بااشاره به گسترش بخش صنعت درسیستان وبلوچستان گفت..
باتلاشها واقدامات انجام شده تعداد طرحهای صنعتی این استان از 12 طرح درسال 57 به 345 طرح درسال جاری افزایش یافته است.
مهندس نعمت زاده افزود.. هم اکنون 150 طرح نیمه تمام دراین استان وجود دارد که درصورت تکمیل انها زمینه اشتغال 5 هزار نفر فراهم خواهدشد.
وی اظهار امیدواری کرد با راه اندازی کارخانه سیمان خاش درکنار سایر طرحهای صنعتی زمینه های گسترش صنعت دراین استان پیش از پیش فراهم شد.
اقای هاشمی رفسنجانی درجریان افتتاح کارخانه سیمان خاش از بخشهای مختلف این کارخانه بازدید به عمل اورد.
واحد سنک شکن اهک/ سیلوهای تغذیه اسیاب مواد خام/ کوره بلند انتقال کلینکر/ اسیابهای سیمان وقسمت بسته بندی از جمله واحدهایی بودند که مورد بازدید رییس جمهوری وهمراهان وی قرار گرفت.
اقای هاشمی رفسنجانی بعد از ظهر روز پنجشنبه خاش رابه سمت چابهار ترک کرد.

سرخط اخبار اقتصاد