پیش بینی 5/5 میلیون بشکه رشد در ظرفیت تولید نفت روزانه خاورمیانه 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 لندن - خبرگزاری جمهوری اسلامی 2/11/1374 یک مرکز مطالعات انرژی بین المللی پیش بینی کرد با صرف میلیارد ها دلار سرمایه گذاری از داخل و خارج برای توسعه صنایع نفت کشورهای خاورمیانه/ظرفیت تولید نفت منطقه تا پایان قرن از مرز 28 میلیون بشکه در روزخواهد گذشت0 اژانس بین المللی انرژی/ که در پاریس مستقر می باشد/ پیش بینی کرده است طی چهار سال پایانی قرن بیستم/ تا 100 میلیارد دلار در صنایع تولید نفت کشورهای نفتخیز خاورمیانه سرمایه گذاری خواهد شد وظرفیت تولید نفت منطقه از 88/22 به 23/28 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت0 به عقیده کارشناسان این سازمان/ که از منافع کشورهای مصرف کننده نفت در غرب حمایت می کند/ یکی از ویژگیهای طرحهای اتی گسترش صنایع نفت خاورمیانه حضور گسترده تر کشورهای نفتی غرب در این منطقه و مشارکت در این پروژه هاست 0 براساس این گزارش/ که خلاصه ای از ان در هفته نامه نفتی پترولیوم ارگوس منتشره شده است/ اژانس بین المللی انرژی ظرفیت تولید نفت کنونی ایران را 2/4 میلیون بشکه در روز براورد کرده است و پیش بینی می کند سطح ان تا سال 2000 از 5/4 میلیون بشکه در روز تجاوز نخواهد کرد0 انها همچنین پیش بینی می کنند ظرفیت تولید نفت روزانه عراق تا سال 2000 از 5/2 میلیون بشکه کنونی به 5 میلیون بشکه افزایش یابد و بر ظرفیت تولید نفت روزانه عربستان و امارات نیز هر یک حدود یک میلیون بشکه افزوده شود 0 این پیش بینی در مورد کویت و قطر به ترتیب 25/3 و 6/0 میلیون بشکه است .
اژانس بین المللی انرژی تخمین می زند که کشورهای نفت خیز خاورمیانه اکنون 6 میلیون بشکه در روز ظرفیت اضافی تولید نفت دارند و با 9 میلیون بشکه افزایش در تقاضای روزانه نفت جهان/ تعادل کنونی بازار نفت جهان تغییر زیادی نخواهد کرد0 کارشناسان این اژانس همچنین پیش بینی کرده اند صرفنظر از تاثیر تولید بیشتر نفت/ در اینده کشورهای منطقه بخاطر بهبود بازاریابی نفت در خارج و همین طور کاهش از سوبسیدهای پرداختی مربوط به فراورده های نفتی/ از درامد نفت بیشتری برخوردار خواهند شد0 اما پترولیوم ارگوس برخی از این پیش بینی ها را رد کرده و نوشته است برای نمونه دولت عربستان خود اعلام کرده است در نظر ندارد تا سال 2000 ظرفیت تولید نفت خود را از سطح کنونی که 10 میلیون بشکه در روز است افزایش دهد و پیش بینی مربوط به امارات نیز خوشبینانه است و ظرفیت تولید نفت این کشور تا سال 2000 از 3 میلیون بشکه در روز فراتر نخواهد رفت0

سرخط اخبار اقتصاد