۱۸ مهر ۱۳۷۴،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6997525
۰ نفر
کشت بذر جدید گندم رقم (ام /وی /17 ) در اردبیل اغازشد.
# اردبیل خبرگزاری جمهوری اسلامی 18/7/74 کشاورزان گندمکارشهرستان اردبیل کشت پائیزه گندم رابارقم بذر جدید گندم موسوم به (ام/دی/ 17)اغازکردند.
مقدار 400 تن ازاین نوع بذرگندم بتدریج دربین زارعین گندمکاراردبیل توزیع می شود.
به گفته مسوول روابط عمومی سازمان کشاورزی استان اردبیل این بذرجدید ازمزایای مقاومت دربرابرسرما/بیماری زنک زرد / ریزش وخوابیدگی (ورس ) ونیزعملکردبالای شش تن درهکتاربرخورداراست .
مهندس جباری افزودبذرگندم (ام/وی/ 17)که مناسب مناطق سردسیری است بنابه توصیه مرکزتحقیقات کشاورزی کشوردربین زارعین گندکارمنطقه توزیع می شود.
وی گفت درصورت رعایت مسائل فنی وبهزراعی عملکرداین نوع بذربیشترازده تن درواحدسطح خواهدبود.
عملکردمتوسط گندم دراین منطقه حدود 5/2تن درهکتار است.
طی سال زراعی جاری مقدار411 هزارتن محصول گندم ازسطح 273 هزار هکتار اراضی دیم وابی زیرکشت استان اردبیل برداشت شد.

سرخط اخبار اقتصاد