احداث سد وسیل بند برای مهار اب رودخانه کرخه در خوزستان ضرورت دارد 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اهواز خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/7/74 کارشناسان امور اب استان خوزستان می گویند با ایجاد یک سیل بند اساسی وسدهایی در منطقه دشت ازدگان می توان از طغیان همه ساله رودخانه کرخه جلوگیری کرد .
هرسال به علت نبودن سیل بند محکم جهت مهار اب در موقع طغیان رودخانه کرخه بیشتر این منطقه رااب فرامی گیرد وصدمات جانی وخسارات مالی زیادی به بار می اورد .
رودخانه کرخه تنها رود منطقه دشت ازادگان است که از سمت شرق وارد این شهرستان می شود وبه دوشعبه اصلی کرخه وکرخه نور وچندین شعبه فرعی وفصلی تقسیم ووارد هورالعظیم می شود .
رودخانه کرخه از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت است واکثر اراضی مزروعی منطقه از این رودخانه ابیاری می شوند.
در منطقه هویزه در مسیر رودخانه کرخه نور به دلیل رسوبات میزان ابدهی بسیار کم ومشکلات زیادی را از نظر تامین اب برای کشاورزان منطقه بوجود می اورد .
متاسفانه به دلیل نبود سیل بند محکم در منطقه هرسال در موقع طغیان رودخانه اکثر زمینهای کشاورزی به زیر اب رفته وخسارات فراوانی به کشاورزان منطقه وارد می شود.
احداث سد برروی رودخانه کرخه کمک بزرگی به کشاورزان وروستاییان دشت بزرک وحاصلخیز ازادگان است .

سرخط اخبار اقتصاد