بازرگانان وتجار استان بوشهر خواستار ایجاد منطقه ازاد تجاری در بوشهر شدند 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 بوشهر خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/6/74 45شرکت ودفتر بازرگانی مستقر در بوشهر با امضاء یک طومار وارسال ان به دفتر وزیر امور اقتصادودارایی خواستار ایجاد منطقه ازاد تجاری در استان بوشهر شدند .
در بخشی از این طومار امده است هم اکنون بندر قدیمی بوشهر به رغم داشتن تجهیزات وتاسیسات بندری وتوان کافی برای انجام صادرات وواردات ونگهداری کالا متاسفانه مدت زمان طولانی است که با رکود فعالیتهای اقتصادی ،بندری وبیکاری عده زیادی از ملوانان مواجه است .
بازرگانان وتجار بوشهری دلیل متوقف شدن ورکود فعالیتهای بازرگانی وتجاری در این بندر رانبود منطقه ازاد تجاری وعدم ابلاغ ایین نامه اجرایی مربوط به بندر حراست شده بوشهر ذکر کردند.
بندربوشهر در خردادماه امسال از سوی سازمان بنادر وکشتیرانی کشور وگمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان منطقه حراست شده اعلام شد.
استان بوشهر با 727هزار نفر جمعیت و625کیلومتر مرز ابی دارای طولانی ترین ساحل در خلیج فارس است .
این بندر در سالهای قبل از جنک تحمیلی به عنوان مهمترین بندر تجاری ایران محسوب می شد .

سرخط اخبار اقتصاد