250 میلیون ریال برای مهار سیلاب در بندردیلم اختصاص یافت 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 بندردیلم خبرگزاری جمهوری اسلامی 4/4/74 250 میلیون ریال ازمحل اعتبارات حوادث غیرمترقبه طی سال جاری صرف مهار و هدایت سیلاب دربندردیلم می شود0 حسین عالی نژادبخشداردیلم روزیکشنبه گفت 150 میلیون ریال ازاین اعتبار صرف احداث پل در مسیر جاده دیلم به خوزستان می شود وبقیه برای مطالعات احداث سیل بند دراین بندر هزینه خواهدشد0 به دلیل قرارگرفتن بندردیلم درمسیر سیلابهای کوهستانی که در فصل زمستان به سمت خلیج فارس جریان می یابند همه ساله خسارات فراوانی به این بندر واردمی شود0 سیل زمستان گذشته بیش از 5 میلیاردریال خسارت درشهرستان گناوه برجای گذاشت .

سرخط اخبار اقتصاد