۱ تیر ۱۳۷۴،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6990276
۰ نفر
چشم اندازاقتصادکشورهای امریکالاتین وکارائیب # نیویورک خبرگزاری جمهوری اسلامی 1/4/74 کارشناسان بانک جهانی می گویندکشورهای امریکای لاتین ومنطقه کارائیب درشرایطی هستندکه می تواننددرسالهای 1998 تا2005 رشداقتصادی متوسطی بیش از6درصدداشته باشند.
بانک جهانی درجدیدترین گزارش خوددرمورداین منطقه ازجهان باعنوان " امریکای لاتین پس ازمکزیک " بحران اقتصادی دسامبر94 کشورمکزیک رامورد توجه قرارداده وامکان سرایت این بحران رابه کشورهای امریکای لاتین و منطقه کارائیب ارزیابی کرده است .
به نوشته نشریه خبری بانک جهانی این گزارش اولین گزارش سالانه ازنوع خوددرموردوضعیت اقتصادی امریکای لاتین ومنطقه کارائیب است وپیش بینی هایی رادرزمینه رشداقتصادی ، تورم وحساب جاری در22 کشورمنطقه وهمچنین اطلاعاتی درزمینه فقرمنطقه ای رادربرمی گیرد.
کارشناسان بانک جهانی دراین گزارش عنوان کرده اندکه امکان دوبرابرشدن میانگین رشداقتصادی سالانه کشورهای منطقه امریکای لاتین وکارائیب به شرط افزایش شدیدسرمایه گذاری وجهش عمده دربهره وری تولیدوجوددارد.
انهاتاکیدمی کنندکه برای دستیابی به این امرنیازبه اقدامهای تکمیل کننده ای وجوددارد.به عنوان مثال یک مطالعه اخیربانک جهانی پیش بینی کردکه اگراین انتظاروجودداردکه کشورهای این منطقه به صادرات رقابتی دست پیداکنند، سالانه به یک سرمایه گذاری زیربنایی 60 میلیارددلاری نیازخواهدبود.
به عقیده انان مرحله دوم اصلاحات اقتصادی دراین کشورهابایددرجهت تکمیل برنامه های ناتمام به منظورکاهش فقرونابرابری وبازسازی این کشورهاصورت پذیر .این امرشامل اجرای برنامه های اصلاحی برای افزایش نرخ پس انداز داخلی ، تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی درطرحهای زیربنایی ، قابل انعطاف ساختن قوانینه کارگری ،ارتقاونوسازی نظامهای اموزش وبازسازی سطوح پائین کارکنان دولت می گردد.
تهیه کنندگان این گزارش معتقدندکه شش درس بایدازبحران اقتصادی مکزیک اموخته شود: حساب جاری یک عنصرکلیدی متغییراست که به ندرت درسطحی بالاترازسه درصد تولیدناخالص داخلی قابل ثبات است .
هماهنگی جریانهای سرمایه بسیارحائزاهمیت است .
دستاوردهای بهره وری تولیدنقطه اصلی توسعه صادرات است نرخهای برابری ثابت ارزبصورت ذاتی خطرناک است .
شرط اولیه دستیابی به نرخهای رشدبالاوپایدار، یک کشورقوی است وبهبود توزیع درامدوتخفیف فقربایداهداف اصلی خط مشی اقتصادی باشد.
کارشناسان بانک جهانی براین باورندکه تخفیف فقرودرامدنابرابربرروی مسائل اجتماعی ، اقتصادی وسیاسی فشارواردمی اورد، اصلاح اقتصادی دریک دیدگسترده ترتنهازمانی قابل تثبیت است که فقربه میزان مشهودی کاهش یافته وتوزیع درامدهرچه بیشترمتعادل گردد.
علاوه براین ، اموزش وپرورش بالاتروبهترهمانندشرایط تغذیه وبهداشت مناسبترتاثیرمستقیمی بررشداقتصادی خواهدداشت .
گزارش بانک جهانی درمروری بروضعیت پنج کشوربزرک امریکای لاتین ومنطقه کارائیب به مواردزیردست یافته است .
ارژانتین :دولت درجهت تثبیت مجددمازادمالی ومحدودساختن اقتصادباشجاعت عمل کرده است ودرسال 1995 رشداقتصادی وجودنخواهدداشت ودرسال 1996 به میزان معتدل ( 2 درصد) خواهدبودحساب جاری نشانگروجودیک مشکل مالی نیست برزیل : عوامل متعددی بیانگرانست که برزیل درموقعیت قویتری درمقایسه با مکزیک قراردارد: بدهی سررسیدشده مناسب ، پول پائینترازارزش درزمان اجرای برنامه واقعی ،اقدام مسئولان اقتصادی درجهت مهارمصرف ، ذخایر بین المللی فراوان و یک کسری حساب جار یمعتدل ،نرخ تورم دربرزیل هرچند که درسطح بالایی که 35 درصددرسال 95 تخمین زده می شودباقی خواهدماند، امااقتصاداین کشورطی دوسال اینده 5/4 درصدرشدخواهدکرد.
کلمبیا: هرچندکه نرخ تورم درکلمبیادرسطح بالایی باقی خواهدماند، اما پیش بینی شده است که اقتصاداین کشورطی دوسال اینده فعال ( حدود5/5 در) خواهدبود. چالش اصلی کلمبیااجرای سری دوم برنامه های اصلاح اقتصادی مانندحل نارسائیهادربخش اجتماعی وسطح پائین بهره وری تولیدخواهدبودکه رشداقتصادی بلندمدت وقدرت رقابت راتحت تاثیرقرارمی دهند.
شیلی : ثبات اقتصادکلان وبرنامه های اصلاحی بنیانی شیلی انرابه تنها کشوری تبدیل کرده است که برای سالهادربررسی موضوعی جایگاه مهمی به ان اختصاص داده شده است . دستیابی به یک نرخ بهره وری قابل ملاحظه ، سالانه 8/3 درصد،این امکان رابرای این کشورفراهم اورده است که باوجودافزایش درنرخ برابری واقعی پول شیلی ، رشداقتصادی مبتنی برصادراتی رابدست اورد. اقتصادشیلی درسالهای 1995 و96 بایدحدود6درصدرشدداشته باشد ونزوئلا: بحران اقتصادی ونزوئلامدتهاپیش ازحوادث مکزیک مشهودبوده است این تنهاکشوردرمنطقه است که وضعیت مالی ان بایک کسری حدود9 درصدتولید ناخالص داخل ی، ازدست خارج است . چشم اندازهای رشداقتصادی تیره وتاریک است :درسال 1995 به میزان 5/1 درصدتنزل خواهدیافت ودرسال 1996 بالاخواهدرفت .

سرخط اخبار اقتصاد