24 میلیاردو500 میلیون ریال به اجرای طرح کاداستردرکشوراختصاص یافت # شهرکرد خبرگزاری جمهوری اسلامی 9/3/74 رییس سازمان ثبت اسنادومدارک کشوراعتبارامسال اجرای طرح کاداستر/نقشه برداری بزرک بامقیاس " را24 میلیاردریال و500 میلیون ریال اعلام کرد.
سیدرضازواره ای روزسه شنبه درشهرکردگفت اتمام این طرح که ازسال 70 اغازشده با امکانات موجود بین 20 تا25 سال به طول می انجامد.
به گفته وی بااجرای این طرح علاوه برتهیه نقشه های جامع ازاملاک کشور اختلافات ناشی ازتقسیم نبودن املاک برطرف می شود.
وی گفت هم اکنون 30 تا40 درصدازدعاوی دردادگستری ناشی ازاختلافات ملکی است .
رییس سازمان ثبت اسنادواملاک کشورافزودبااجرای طرح کاداستردرخرمشهربرای نخستین بارتمامی اطلاعات ثبتی این شهربه کامپیوترمنتقل شده است .

سرخط اخبار اقتصاد