۹ خرداد ۱۳۷۴،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6988579
۰ نفر
150 هزارهکتاراراضی کرمانشاه زیرکشت نخوداست 0 00000000000000000000000000000000000000000000 کرمانشاه خبرگزاری جمهوری اسلامی 9/3/74 رییس سازمان کشاورزی استان کرمانشاه پیش بینی کرددرسال جاری از 150 هزارهکتاراراضی زیرکشت نخوداین استان حدود70 هزارتن محصول بدست اید.
محمودبامداد گفت بابرداشت این میزان که بیست هزار تن بیشتر ازتولیدسال گذشته است انتظارمی رودقیمت نخود در بازارداخلی کاهش یابد 0 استان کرمانشاه سال گذشته باتولیدبیش از48 هزارتن نخودمقام نخست تولیداین محصول رادرکشورکسب کرد.

سرخط اخبار اقتصاد