اتحادیه اروپاوترکمنستان سطح همکاری های میان خودراارتقامی دهند # عشق اباد خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/11/75 اتحادیه اروپابمنظور کمک فنی به عشق اباد وصدورگازترکمنستان به اروپاوهمچنین مساعدت درامراصلاحات ارضی وبخش کشاورزی این کشوردرصدد تهیه وامضای موافقت نامه همکاری بادولت ترکمنستان است .
مدیرکل کمیسیون روابط اقتصادخارجی اتحادیه اروپاروزسه شنبه درمصاحبه باخبرگزاری ترکمن پرس اعلام کردباامضای این موافقت نامه که بزودی انجام خواهدشد سطح همکاری اقتصادی میان طرفین ارتقامی یابد.
/فوکیون فاتیادیس / گفت براساس این موافقت نامه ، اتحادیه اروپا میزان کمک های فنی خودرابه ترکمنستان افزایش می دهدواعتبارمالی برخی طرح های اقتصادی این کشوربویژه دربخش کشاورزی راتامین می کند.
وی افزود: امضای موافقت نامه علاوه براینکه گسترش همکاری های تجاری رابهمراه دارد،امکان ارسال خواربار وموادغذایی ازسوی اتحادیه اروپابه ترکمنستان نیز فراهم می کند.
/فاتیادیس /تاکیدکرد اتحادیه اروپا خواستاراجرای طرح منطقه ای عبور نفت وگاز ترکمنستان بوسیله لوله وهمچنین ازطریق دریای خزربه اروپاست .

سرخط اخبار اقتصاد