اتمام بودجه " کمک های توسعه خارجی " انگلیس قبل از پایان سال مالی # لندن خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/10/75 انگلیس صرف " کمک های توسعه خارجی " خود در اسیارا متوقف کرده است .
این اقدام به دنبال تمام شدن بودجه سال 1997 1996- این کمک ها قبل از پایان یافتن سال مالی صورت می گیرد.
" دفتر توسعه خارجی " وزارت خارجه انگلیس ازاختصاص این کمکهابه عنوان وامهای پرداختی به منظور اجرای پروژه های توسعه در کشورهای خارجی استفاده می کند.
این دفتر برنامه های خود در اسیا را از ماه نوامبر گذشته به دلیل تمام شدن بودجه متوقف کرد و گفته می شود تخصیص بودجه سال 1998 - 1997 تا ماه آوریل سال اینده انجام نخواهد شد.
بودجه این دفتر در سال مالی جاری 4/72 میلیون پوند بوده است که به طور سنتی دو سوم ان به کشورهای اسیایی اختصاص دارد.
" دفتر توسعه خارجی " روز پنجشنبه اعلام کرد مشغول بررسی راههای استفاده از بودجه سال مالی اینده برای ادامه برخی پروژه های ویژه در اسیا است.
به نوشته شماره روز جمعه روزنامه تایمز مالی ، شرکتهای انگلیسی از تمام شدن بودجه " کمکهای توسعه خارجی " برای پرژوه های سال جاری اظهار نگرانی می کنند.
به گفته این شرکتها ، فقدان بودجه " کمکهای توسعه خارجی " باعث می شود شرکتهای انگلیسی موقعیتهای بسیار ارزنده ای را در بدست گرفتن پروژه های پر سود در بازارهای روبه رشد اسیایی از دست بدهند.

سرخط اخبار اقتصاد