یک مقام مجاری :تلاش ایران دراحیای راه ابریشم نتایج شگرفی خواهد داشت # تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/9/75 یک مقام بلندپایه مجار روز سه شنبه درتهران اعلام کرد:تلاش ایران در احیای راه ابریشم نتایج شگرفی را دررشد و شکوفایی اقتصاد کل منطقه به بار خواهد آورد ومجارستان مایل است ازاین طریق دسترسی بهتری به کشورهای آسیای مرکزی و دور داشته باشد.
آقای "زولتان کیش "قائم مقام وزارت کشاورزی مجارستان دردیداربا محمود واعظی معاون اروپاو آمریکای وزارت امورخارجه گفت :با مقامهای ایرانی به توافق رسیده که دربهار آینده کمیسیون مشترک دوکشور برگزارشود.
وی که ریاست گروه دوستی کشورش باایران را برعهده دارد افزود :تعمیق همکاریهابا ایران با عنایت به پشتوانه وسوابق فرهنگی - تاریخی این کشور مورد توجه خاص می باشد.
قائم مقام وزارت کشاورزی مجارستان ضمن دعوت ازبازرگانان ایرانی برای سفر به مجارستان و تلاش جهت توسعه همکاریها و فعالیت بخش خصوصی کوشا باشند و خاطر نشان ساخت : تشکیل موسسات مشترک اقتصادی نقش موثری را دراین زمینه ایفا خواهد کرد.
محمود واعظی نیزدراین دیدار ضمن استقبال ازدرخواست قائم مقام وزارت کشاورزی مجارستان جهت بهره برداری ازراههای مواصلاتی ایران و خط آهن جاده ابریشم ، آمادگی ایران درتوسعه اینگونه همکاریهارا اعلام کرد.
وی بااشاره به خاتمه درگیریها دربالکان و افتتاح مجدد خط لوله دریای آدریاتیک اظهارامیدواری کرد تا نفت ایران مجددا بتواندازطریق این لوله به مجارستان صادرشود.
معاون اروپا وآمریکای وزارت امور خارجه ایران از پیشنهاد رییس گروه دوستی ایران و مجارستان ،جهت توسعه و تنوع روابط دوجانبه و چند جانبه با آن کشور استقبال کرد و گفت :تمایل جدی ایران و مجارستان درراستای گسترش بیش از پیش همکاریهادرتمامی ابعاد و زمینه ها می باشد .
واعظی افزود:برگزاری کمیسیون مشترک دراوایل سال آینده فرصت بسیار مناسبی را جهت کشف زمینه های بالقوه موجود و گسترش این روابط فراهم خواهد کرد.

سرخط اخبار اقتصاد