/ فائو/ : زنان نقشی اساسی در مبارزه با سوتغذیه دارند # تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/ 8/ 1375 سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد / فائو/ معتقد است زنان با توجه به اینکه بیش از نیمی از تولیدات کشاورزی جهان را درو می کنند ، در مبارزه با سوتغذیه در کشورهای درحال توسعه نقشی اساسی دارند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از رم ، در اجلاس جهانی مربوط به تغذیه که از 13 تا 17 نوامبر / 23 تا 27 آبان/ در رم برگزار می شود ، نمایندگان شرکت کننده در اجلاس راه های دسترسی به امنیت غذایی برای همه و نقش زن در چنین دورنمایی را بررسی خواهند کرد.
در مناطق روستایی زنان به تنهایی مسوولیت تغذیه کودکان خود را به عهده دارند. زنان عامل تولید و تهیه مواد غذایی برای خانواده خود هستند. افزون براین زنان در مناطق روستایی عمده ترین دست اندرکار در امور کشاورزی هستند زیرا بسیاری از مردان ناگزیرند برای یافتن کار به شهر بروند. دربرخی مناطق آفریقایی زنان در 60 درصد خانواده ها، رییس اصلی خانواده به شمار می روند.
ارزش این مشارکت مهم زنان در امنیت غذایی از نظر سیاسی و اجتماعی کمتر از میزان واقعی ارزیابی می شود. این فقدان پذیرش زنان ناشی از بیسوادی آنان است. تمام این نقصان های انباشته باعث شده اند که از دهه 1970 ما شاهد یک افزایش 50 درصدی در شمار زنان در زیر خط فقر باشیم در حالی که این رقم درمورد مردان 30 درصد است. از میان فقیران در جهان 3/1 میلیارد نفر زن هستند.
ناظران بین المللی از مدتها پیش به نقش اساسی "زن - مادر" در زمینه تغذیه ، بهداشت و سلامت پی برده اند.
براساس مطالعه ای که بانک جهانی درمورد سود و زیان سرمایه گذاری در آموزش زنان انجام داده است ، این سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه بیش از سایر کشورها سوداور است زیرا در کشورهای درحال توسعه آموزش زنان تاثیر مهمی در کاهش زادوولد و مرک و میر کودکان می گذارد.
به اعتقاد / فائو/ باید "شرایطی را برای زنان ایجاد کرد تا آنان بتوانند آسان تر به زمین خوب و منابع کشاورزی دسترسی پیدا کنند " و نیز "امکان اشتغال برابر و با حقوق مناسب " داشته باشند.

سرخط اخبار اقتصاد