دههاخانواردرانتظارسفربه قشم درمحوطه فروش بلیط اطراق کردند.
# بندرعباس - خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/07/75 دههاخانوارکه درانتظارسفر به قشم هستندباشرایط نامطلوبی درکنارخیابان حوالی محوطه فروش بلیط دربندرعباس اطراق کرده اند.
این خانواده هاکه اکثرازدیگرشهرهای کشور به بندرعباس امده اندباخود فرزندان خردسال رابه همراه داشته وبرخی ازانان بدلیل عدم دریافت بلیط بساط پخت وپزرادرکنارخیابان راانداخته اند.
تجمع این عده درحالی است که امکانات رفاهی مناسب دراین محل وجود ندارد دراین محل بلیط کشتی به مبلغ 12000 ریال وبلیط لنچ های چوبی از کشتی پایین تراست به مبلغ 6000 ریال به مسافران ارائه میشود.
مسئول فروش شرکت /پیمان ایثار/ارائه کننده بلیط لنچ های چوبی می گوید بدلیل اینکه امکانات منطقه ازاد وگمرک قشم جوابگو نیست و تنها درروز 1100 نفر رامی پذیرندبه اجباربلیط بصورت محدودفروخته میشود.
اقای ضیایی افزود 5 فروند لنچ تحت پوشش این شرکت توانائی حمل نزدیک به 2 هزارنفرمسافر رادرچندنوبت دارندبشرط اینکه مشکلات مربوط به قشم منجمله ترخیص کالامرتفع شود.
شرکت پیمان ایثارکه اخیرا تشکیل شده درحال حاضر درمحلی که مالکیت ان متعلق به منطقه ازادقشم است مستقرمی باشد.
همچنین مسئول شرکت کشتیرانی والفجر 8 شعبه بندرعباس گفت این شرکت درروز یک سفررفت وبرگشت به قشم راانجام میدهدوبیش از800 مسافر راجابجامیکند و اماده است که تعدادسفرها رابه دوبرابربرساندمشروط براینکه مسافران درقشم برای بازگشت اماده بوده وکشتی بموقع مسافرگیری کند.
کرمی افزودبلیط کشتی درحال حاضر پیش فروش میشودو تعدادافرادی که تجمع کرده اند درواقع مسافرانی هستند خواستار تهیه بلیط بالنچ می باشند.

سرخط اخبار اقتصاد