گندمکاران شوشتر بیش از 93 هزار تن گندم تولید کردند # شوشتر خبرگزاری جمهوری اسلامی 18/07/1375 مدیر کشاورزی شوشتر اعلام کرد: کشاورزان گندمکار شهرستان در سال زراعی جاری 93 هزار و 186 تن گندم از مزارع خود برداشت کردند.
مهندس محمود خرمدل روزچهارشنبه گفت: این مقدارگندم از سطح 43 هزارو 122 هکتار مزارع گندم ابی و دیم منطقه شوشتر برداشت شد.
وی افزود: کشاورزان گندمکار شوشتری 65 هزارتن از گندم مازاد برنیاز خود را به 5 مرکز خرید این شهرستان تحویل دادند.
مدیر کشاورزی شوشتر گفت :مقدار گندم تولید شده در سال زراعی 74-75 نسبت به سال زراعی قبل از ان 40 هزار تن کاهش دارد .
وی علت این کاهش را ، به زیر کشت نرفتن حدود 23 هزار هکتاراز مزارع ابی و دیم منطقه شوشتر بدلیل تاخیر در بارندگی و نیز کاهش سطح اب رودخانه ذکر کرد.
کشاورزان گندمکار شوشتری در سال زراعی گذشته از سطح 57 هزار و 586 هکتار مزارع دیم وابی خود 134 هزار و 148 تن گندم برداشت کردند.

سرخط اخبار اقتصاد