136 روستای چهارمحال وبختیاری درلیست مناطق محروم قرارگرفت # شهرکرد - خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/7/75 دبیرستادمناطق محروم چهارمحال وبختیاری گفت 136 روستای این استان دربرنامه دوم توسعه ازامکانات ویژه مناطق محروم برخوردار خواهد شد.
ستارفرهادی روزسه شنبه افزود دراین برنامه 29 روستای مرکزدهستان ازاعتبارات عمرانی مناطق محروم بهره مند خواهد شد.
وی گسترش فضاهای اموزشی - بهسازی روستاها- ایجادطرحهایی اشتغالزاوتوسعه شبکه مخابراتی راازاولویتهای کاری جهت محرومیت زدائی دراین استان اعلام کرد.

سرخط اخبار اقتصاد