عملیات اجرایی سدانحرافی وشبکه زهکشی میمه دردهلران اغازشد # دهلران خبرگزاری جمهوری اسلامی 18/04/1375 برای مشروب سازی دوهزارو 760هکتارازاراضی کشاورزی دشت برتش عملیات اجرایی سدانحرافی وشبکه زهکشی میمه روزدوشنبه دردهلران اغازشد.
مدیرکل اموراب استان ایلام گفت سدانحرافی میمه بطول 70متروارتفاع شش مترباابدهی پنج مترمکعب درثانیه برروی رودخانه میمه ساخته می شود.
اوافزودطول شبکه های انتقال اب وزهکشی سدانحرافی میمه 52 کیلومتراست که اب سدرابه اراضی دشت برتش هدایت وانتقال خواهندداد.
مهندس علی بیات گفت برای اجرای سدانحرافی وشبکه ابیاری میمه دهلران هفت میلیاردو 900میلیون ریال اختصاص یافته است .
شهرستان گرمسیری دهلران دارای 42هزارهکتارزمین مستعدکشاورزی است که تاکنون بااستفاده ازسه سدانحرافی دویرج یک ،دوونهرعنبروچاههای عمیق 20هزارهکتاران زیرکشت ابی قرارگرفته است .
دهلران در 228 کیلومتری جنوب شهرایلام قراردارد.

سرخط اخبار اقتصاد