عملیات آبخیزداری دریکصدهزارهکتارازاراضی مازندران به اجرادرآمد # ساری خبرگزاری جمهوری اسلامی 18/04/75 باتخصیص یک میلیاردو557 میلیون ریال اعتبارطرح آبخیزداری امسال درسطح یکصدهزارهکتارازاراضی استان مازندران به اجرادرآمد .
مدیرآبخیزداری سازمان جهادسازندگی مازندران روزدوشنبه گفت این طرح درزمینه های کنترل سیل - تغییرکاربری اراضی - احیاوحفاظت مراتع وجنگل انجام می شود .
مهندس کریم شکری افزود دراین راستادرسالجاری ازمحل تبصره 76 بیش از450میلیون ریال وام به صورت تسهیلات دراختیارمتقاضیان امورابخیزداری در مازندران قرارخواهدگرفت .
وی گفت وام بانکی درزمینه تولیدی آبخیزداری اعم ازگردوکاری - فندق کاری - کشت علوفه دراراضی شیبدارنامناسب زراعت به بخش خصوصی واگذارخواهد شد.
شکری بودجه آبخیزداری این استان رادرسالجاری 5 میلیاردریال پیش بینی کرد.
وی افزود ازاین اعتبارتاکنون یک میلیاردو557 میلیون ریال اختصاص یافته است .
مهندس شکری اظهارداشت فرسایش خاک دراستان مازندران باتوجه به پوشش گیاهی سالانه 10 تا20 تن درهکتاربه صورت متغیراست .
وی افزود، به دلیل ضخیم بودن خاک وبارندگی زیاددرصدفرسایش خاک دراین استان سیرصعودی دارد .
مدیرابخیزداری جهادسازندگی مازندران گفت مناطق صفارود وچالاک رودرامسر - کاظم رود تنکابن - نیرنک چالوس گلندرودولاویج رودنور - رودخانه های بابلرود ونکارودوقسمتی ازحوزه رودخانه هرازدرخط کمربندسیل قراردارد.
کریمی افزود بودجه تخصیصی امسال به هیچوجه برای اجرای برنامه های آبخیزداری سازمان جهادسازندگی مازندران کافی نیست .
وی یاداورشد درسال گذشته بااختصاص 2 میلیاردو500 میلیون ریال بیش از20 هزارمترمکعب عملیات مکانیکی آبخیزداری درسطح 150 هزارهکتارصورت گرفته است .

سرخط اخبار اقتصاد