کارشناسان بانک جهانی از طرح بهسازی ابیاری مغان بازدیدکردند # پارس ابادمغان -خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/04/1375 هیات کارشناسی بانک جهانی از طرح دردست اجرای بهسازی شبکه ابرسانی دشت مغان دراستان اردبیل بازدیدکرد.
مسوول دفترهماهنگی طرحهای بهسازی ابیاری وزارت کشاورزی روز شنبه گفت طرحهای بهسازی شبکه ابیاری بامشارکت بانک جهانی درچهاراستان کشوراجرا خواهد شد.
مهندس مهدی حاج کاظمی افزودبااجرای این طرح هادرمجموع 107هزار هکتار از اراضی زراعی دشت بهبهان درخورستان/دشت میاندواب دراذربایجان غربی/تجن درمازندران ودشت مغان دراستان اردبیل زیرپوشش شبکه ابیاری مکانیزه خواهدرفت.
وی گفت هزینه اجرای این طرحها 312 میلیون دلاربراوردشده است که ازاین میزان 157 میلیون دلاران بصورت وام ازطریق بانک جهانی تامین خواهد شد.
مهندس حاج کاظمی افزود طرح بهسازی شبکه ابیاری وعملیات تجهیزونوسازی اراضی دشت مغان درسطح 35 هزارهکتاراجراخواهدشد.
مسوول دفترهماهنگی طرحهای ابیاری وزارت کشاورزی گفت مطالعات اجرائی اجرای این طرح هابراساس توافقنامه دولت جمهوری اسلامی وبانک جهانی ازسال 72 توسط وزارتخانه های کشاورزی ونیرو اغاز شده است.

سرخط اخبار اقتصاد