۴ اردیبهشت ۱۳۷۵،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6965287
۰ نفر
معادل پنجاه میلیاردریال کیوی درغرب مازندران تولیدشد 000000000000000000000000000000000000000000000000000 تنکابن - خبرگزاری جمهوری اسلامی 4/2/75 به گفته یک عضوهیات مدیره شورای کیوی کاران ایران 27 هزارتن کیوی به ارزش 50 میلیاردریال پارسال درغرب مازندران تولیدشد.
فریدون گل افراروزدوشنبه گفت ازاین میزان محصول 1500 تن به ارزش 3/1 میلیون دلاربه جمهوریهای آسیای میانه وکشورهای حوزه خلیج فارس صادر شده است.
درغرب مازندران حدوددوهزارکیوی کاروجودداردکه یک هزارهکتاراراراضی منطقه رابه کشت این محصول اختصاص داده اند.
کمبودسرمایه ومحدودیت توان صادراتی موجب شده است همه ساله بخشی ازمحصول کیوی ایران نابودشود.
محصول تولیدی ایران درقیاس بامحصولات سایرکشورهاازکیفیت بالاتری برخورداراست.

سرخط اخبار اقتصاد