یک سیاستمدار ژاپن خواهان لغوحاکمیت فامیلی سوهارتو براقتصاداندونزی شد # توکیو خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/76 یک سیاستمدار برجسته از حزبهای اتئلافی حاکم بر ژاپن ، خواهان لغو حاکمیت بازرگانی خویشاوندی رییس جمهوری اندونزی بر اقتصاد این کشور شد.
" تاداتوشی آکیبا" رییس امور سیاسی حزب سوسیال دمکرات ژاپن روز جمعه گفت که"محمد سوهارتو" رییس جمهوری اندونزی باید دست فامیلهایش را از شریانهای اقتصاد این کشور کوتاه کند.
" سوهارتو " 76 ساله برای هفتمین بار پیاپی روزسه شنبه گذشته بدون رقیب برای یک دوره پنجساله دیگر در سمت رییس جمهوری اندونزی ابقاء شد.
" آکیبا" که هفته گذشته با " ریوتارو هاشی موتو " نخست وزیر ژاپن به جاکارتا سفر کرده بودافزود:اندونزی باید50 بند موافقت نامه با صندوق بین المللی پول ازجمله انجام اصلاحات درزمینه بازرگانی فامیلی " سوهارتو " را اجرا کند.
صندوق بین المللی پول دو هفته پیش تصمیم گرفت تا پرداخت بخش دوم وام در نظر گرفته شده خود برای اندونزی که شامل 3 میلیارد دلار است به خاطر تاخیر درانجام اصلاحات اقتصادی این کشور را به اینده موکول کند.
صندوق بین المللی پول تصویب کرده است تا وامی به ارزش 43 میلیارد دلار را برای رهاندن اندونزی از بحران اقتصادی در اختیار جاکارتا قرار دهد.
ژاپن نیز پس از تصمیم صندوق بین المللی پول خبر داد که توکیو نیز پرداخت پرداخت وام 20 میلیارد ینی به جاکارتا را بانهادهای جهانی هماهنک می کند.

سرخط اخبار اقتصاد